Poslední den v říjnu se konalo výjezdní jednání představenstva OSŽ, a to v rekreačním objektu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku. Stěžejní téma jednání bylo ukončení realizace kondičních ozdravných pobytů a ukončení ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024 s možností využití tohoto období jako přípravné fáze realizace rekonstrukce celého komplexu s plánovaným dokončením v průběhu roku 2028. Na jednání byla jako host přizvána ředitelka hotelu Emília Duračinská, která přednesla analýzu ekonomických výsledků roku 2022 a predikci vývoje, ekonomiky v případném provozu na rok 2023. Na základě seznámení se se všemi ekonomickými aspekty které souvisí s poklesem tržeb v souvislosti s nerealizováním KOP pro Správu Železnic a nárůstu nákladů nejen v oblasti energií představenstvo OSŽ vyslovilo souhlas s kroky představenstva akciové společnosti OSŽ Slovakia, a.s., o ukončení provozu hotelu Skalka již v roce 2023.

Celé představenstvo OSŽ, v čele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým a místopředsedou OSŽ pro správu majetku Martinem Vavrečkou, paní ředitelce poděkovali za její výborné dlouholeté vedení hotelu Skalka, které se projevilo velmi dobrým hodnocením poskytovaných služeb ze strany klientů, kteří hotel Skalka navštěvovali po celou dobu provozu. Slovy Martina Vavrečky: „Jedna kapitola končí, aby nová mohla začít.“ Na novém návrhu ohledně rekonstrukce se již pracuje a představenstvu bude předložen začátkem příštího roku.

V další části jednání vyzval předseda Odborového sdružení železničářů Mgr. Martin Malý k informacím ze zásadních jednání, kdy jako první vystoupil předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev. Ten v krátkosti zopakoval informace přednesené na posledním jednání z Ústředí. Vedení společnosti ČD se rozhodlo, že centralizace MTZ v OCÚ proběhne k 1. 1. 2023 a rozhodnutí ohledně ČD Servis bude na jaře 2023. ČD zvýší ceny jízdného podle tarifu ČD o 15 %, včetně mezinárodních tarifů a dalších produktů ČD. Probíhají jednaní ohledně jízdních výhod na další období. Zatím není možné říci, kdy začnou prolongace, ale všechny zainteresované strany mají vůli se dohodnout.

Stejně krátce vystoupil i první místopředseda OSŽ a předseda PV ČD Cargo, a.s., Radek Nekola, který zdůraznil dokončení novely předpisu k odborným zkouškám pro zaměstnance ČD Cargo a připomněl, že je na vládě předložen návrh na přednostní jízdy se strategickými komoditami. Vládě se podařilo zastropovat ceny pro železniční dopravce. „Obchodní rok 2023 bude pro všechny firmy ve znamení nárůstu jejich cen,“ dodal a pokračoval: „I železniční doprava musí promítnout všechny své náklady do cen svých zákazníků, pokud to neuděláme zastavíme rozvoj do nových technologií, vozů, zařízení ale i náboru zaměstnanců." Také se ještě vrátil ke společnosti Metrans, kde chystají pro zaměstnance společnosti anketu a chtějí je informovat o negativním přístupu a komunikaci zaměstnavatele.

Následně za Správu železnic vystoupil místopředseda OSŽ Petr Štěpánek s novými informacemi z jednání se zaměstnavatelem, které proběhlo 21. října a kde se dohodli na znění článku pro ustanovení jak rámcové, tak i centrálních zásad a také se podařil zvýšit příspěvek na stravu u obědů a večeří o 20 Kč. Ohledně kolektivního vyjednávání se zatím nic nezměnilo.

Nové informace z jednání pro veřejnou správu přednesla místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková. Jednání rady hospodářské a sociální dohody ministerstva vnitra pro veřejnou zprávu se konalo 26. října a probíralo se na něm především odměňování státních úředníků, kde spousta zaměstnanců, ač měli nárust o 10 % svých platů, jsou stále finančně podhodnoceni – pod tabulkovou zaručenou mzdou. Dále se zmínila o projednávané novele o státní službě, ve které se jedná především o změnu legislativy a způsob fungování v praxi. Jde o rozpracovaný návrh. Posledním tématem je tvorba projektu pro digitální agenturu ve veřejné správě, která bude financována ze státního rozpočtu a také z plánu národní obnovy. Je to ojedinělá záležitost a ministerstvo financí k projektu vyjádřilo zásadní nesouhlas s tím, že financování bude mít negativní vliv na rozpočet vlády.

V aktuálním řešení je ZO ŽOS Nymburk, kde je navázáno spojení s personálním ředitelem za účelem oživení této základní organizace. Jednání by se mělo uskutečnit v týdnu od 7. 11. Plánované jednání s Dopravním zdravotnictvím, a.s. bylo ze strany zaměstnavatele přesunuto rovněž na začátek listopadu.

S informacemi ohledně legislativy vystoupil Vladislav Vokoun. Ten zmínil, že stále není doladěna novela zákona č. 266/z 1994 Sb. o dráhách. Důležité na této věci je, že stále nebyl předán do parlamentu a lze tak diskutovat potřebné úpravy. Problémem pro osobní dopravu je otázka transpozice nařízení EU v oblasti práv cestujících, protože zde jsou obrovská rizika. V současné době je mj. potřeba uplatnit možnost upuštění kompenzací za zpoždění na regionálních a příměstských vlacích a vlacích jedoucích na území států mimo EU.

V další části jednání byli také projednány a odsouhlaseny některé žádosti o poskytnutí právní pomoci a schválení přiznání několika dávek z Podpůrného fondu OSŽ. Ohledně uskutečněných pracovních cest na semináře a konference konající se v zahraničí informovala PhDr. Helena Svobodová. Dále také přednesla pár organizačních změn, týkajících již schválených nadcházejících pracovních cest.

Ing. Ondřej Šmehlík hovořil o sportovních a kulturních aktivitách členů OSŽ, které probíhaly převážně v zahraničí. Zmínil především spokojenost a poděkování účastníků na semináři skupiny KRP FISAIC, která se konala v Leptokárii v Řecku.

V rámci projednávání bodu problematika věkové struktury funkcionářů OSŽ byl na Představenstvu vznesen požadavek na sestavení pracovního týmu, skládajícího se z pěti členů Představenstva a Ústředí, který by se měl touto problematikou podrobně zabývat a navrhnout konkrétní opatření ke zlepšení situace v této oblasti a také k celkovému zlepšení komunikace mezi Ústředím a zejména menšími základními organizacemi, kde je podle názoru řady funkcionářů situace neuspokojivá. Návrh na vytvoření komise  bude  představen ke schválení na nadcházejícím jednání Ústředí.

Důležitým tématem jednání byl také samozřejmě  nedávno probíraný návrh Ministerstva dopravy ze 17. října 2022 na zvýšení prolongačních  poplatků u režijních výhod, kde předseda Martin Malý informoval o aktuálním vývoji, kdy po obdržení společného stanoviska odborových centrál k tomuto návrhu z 24.10. Ministerstvo dopravy svolalo společné jednání s odborovými centrálami na 8. listopadu za účelem jednání o nalezení oboustranně přijatelnějšího řešení problematiky.

V závěru jednání byl projednán obsah čtrnáctideníku Obzor, který se podle některých čtenářů odklonil od hlavní tématiky – železnice. Na prosincovém jednání představenstva si mají členové redakční rady připravit podněty a požadavky na úpravu obsahu.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  


 

Právě přítomno: 228 hostů a žádný gestor