V úvodu jednání podnikového výboru OSŽ ČD, které se konalo 9. listopadu v Praze, vystoupil předseda OSŽ Martin Malý s aktuální informací, týkající se prolongačních poplatků u režijního jízdného ČD. Na jednání se zástupci Ministerstva dopravy předcházející den (8. 11.) bylo po dlouhé diskusi dohodnuto, že zvyšování prolongačních poplatků bude nadále probíhat, obdobně jako u cen jízdného jednotného státního tarifu One Ticket, v závislosti na růstu inflace, přičemž v každém roce bude tento poplatek zvýšen na základě dohodnutého valorizačního vzorce. Ministerstvo tak v podstatě vyšlo vstříc požadavkům odborů, které nesouhlasily s původně navrženým jednorázovým zvýšením prolongačních poplatků o 100%.

„Dohodnutý způsob valorizace výše prolongačních poplatků je kompromisem, který je však pro všechny zúčastněné strany přijatelným řešením,“ komentoval závěr jednání Martin Malý, který následně připojil informace z jednání Poradního týmu RHSD pro hospodářskou politiku dne 7. 11. na téma zastropování cen energií a dalších forem pomoci domácnostem a energeticky náročným provozům a dále také mj. na téma nejasností v predikci dopadů realizace programu „Zelená dohoda“ (Green Deal) na hospodářství a životní úroveň v ČR. Vysvětlil rovněž důvody, které vedly k uzavření hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích ke konci letošního roku.
Členové podnikového výboru se zabývali situací ohledně čtrnáctideníku Obzor. Na minulém jednání byla ze strany členů PV vyjádřena nespokojenost s obsahem článků, chybějících rubrik a zajímavostí v Obzoru po převzetí nového týmu redakce. Informace přednesla Věra Nečasová na jednání představenstva OSŽ: „Je potřeba, abychom také my upozorňovali redakci Obzoru na zajímavosti, které by se mohly objevit v tomto tisku.“ Na kritiku, týkající se neuspokojivé distribuce časopisu Obzor reagovala Miloslava Pečinková, která sdělila, že vedoucí tiskárny v Olomouci je ochotný provádět distribuci přímo z tiskárny. „Ulehčí to práci všem,“ dodala.
Další informace předsedy PV Štěpána Lva se týkala pondělní schůzky odborových organizací s ředitelem O18 Tomášem Mohrem o problematice Opatření ředitele O18 – č. 16/2022 „Organizace provozu a přípravy jízdního řádu v Oblastních ředitelstvích osobní dopravy“. Tajemník Antonín Leitgeb informoval o zasedání Dozorčí rady ČD.
S pozvanými hosty zástupců zaměstnavatele se projednávala otázka náboru nových pracovníků, kterých je u Českých drah v současné době největší nedostatek v profesích vlakového doprovodu i opravářů kolejových vozidel. Vysvětlit tuto problematiku přišli členům výboru pracovníci personálního odboru ČD a členkou představenstva ČD odpovědnou za lidské zdroje, Blankou Havelkovou. V rozsáhlé diskusi mezi členy výboru a zástupci zaměstnavatele Petr Valenta z oddělení náboru zdůraznil snahu podniku zamezit odchodům zkušených pracovníků pro ztrátu motivace, jakož i nutnost zvýšit úspěšnost náboru, která v některých případech je pouze desetiprocentní. „Pokud někdo neuspěje při zkouškách například v profesi vlakového doprovodu, měl by dostat šanci na jinou práci, třeba jako informátor, či obsluha minibaru,“ připomněl. Martin Zatloukal z OCÚ východ poukázal na to, že někdy jsou nabízené platy v náborových letácích v rozporu se skutečností, což následně vede k odchodu nově přijatých zaměstnanců. Projednávána byla rovněž oblast dodatkového volna, kde někdy dochází k technickým potížím při jeho stanovení. Ze strany zaměstnanců personálního odboru bylo přislíbeno, že se zmíněnými problémy budou zabývat a hledat cesty k jejich řešení. Dále zazněly informace o Sociálním fondu na ČD i s výhledem do následujícího roku (Lucie Bauerová) a plnění centrálních akcí BOZP z roku 2022. Centrální akce BOZP na rok 2023 budou více zaměřeny do oblasti některých nevyhovujících nocležen na ČD. Toto je reakce, vyplývající z dotazníkového šetření mezi strojvedoucími, které bylo v letošním roce pořádáno ministerstvem dopravy ČR (Zuzana Vallová).
V bodě organizační záležitosti vystoupil člen Dozorčí rady ČD Vladislav Vokoun, který vysvětlil situaci v oblasti předčasného odchodu do důchodu u některých profesí (vozmistři, posunovači, zaměstnanci dep apod.), které jsou zatíženy nadměrnou námahou v zaměstnání. „Jsme připraveni předložit návrh na zkrácení odchodu do důchodu o pět let bez krácení jeho výše. Bude to však běh na dlouhou trať,“ připomněl Vokoun.
V závěru jednání byly členům PV sděleny předběžné termíny na konání školení k PKS ČD na rok 2023 (tzv. aktivy) a také termíny zasedání PV v příštím roce. Věra Nečasová informovala o čerpání SF článek 11 a o chystaných organizačních změnách, které budou v tomto článku v roce 2023.
Miroslav Čáslavský

 


 

Právě přítomno: 246 hostů a žádný gestor