Jednání Ústředí, které se konalo 16. listopadu, zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů, mezi které patřila také informace, že proběhlo jednání týkající se přípravy smlouvy o smlouvě budoucí ohledně přestavby rekreačního objektu Skalka v Rajeckých Teplicích, dále že došlo k nákupu třetí série státních dluhopisů ČR, které budou zajišťovat pravidelný příjem do rozpočtů OSŽ v letech  2023, 24 a 25. K tématu věkové struktury členů OSŽ bylo po diskusi rozhodnuto a odhlasováno, že do příštího jednání zašlou členové Ústředí předsedovi OSŽ elektronicky podněty, jak zefektivnit práci v základních organizacích, zatraktivnit nábor mladých členů do odborových organizací nebo návrhy na jakékoliv jiné systémové zlepšení fungování OSŽ. Tyto podněty potom budou předloženy nově vytvořené pracovní skupině, aby s návrhy pracovala a pokusila se na jejich základě navrhnout Ústředí OSŽ nějaká konkrétní opatření ke zlepšení fungování OSŽ. Pracovní skupina byla sestavena ze členů Ústředí OSŽ takto (abecedně):  Petr Dvořák, Stanislav Hlouch, Pavel Lněnička, Bc. Blanka Lomnančíková, Mgr. Martin Malý, Věra Nečasová a Tomáš Šlachta.

Následovaly informace ze zásadních jednání, kdy jako první dostal slovo předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev. Ten se vrátil k jednání se zaměstnavatelem, které se konalo 9. listopadu 2022, kde hlavním tématem byl nábor nových zaměstnanců. Zdůraznil, že na ČD je volných 823 pracovních pozic (například vlakvedoucí a strojvedoucí), ale situace na pracovním trhu je pro nízkou nezaměstnanost velmi špatná. Dalším problémem, na kterém se aktuálně pracuje, jsou možné chyby v aplikace dodatkového volna.

Současně byla podána informace ohledně získaných výsledků elektronického průzkumu spokojenosti mezi strojvůdci. V něm vyšlo najevo, že jeden z ožehavějších problémů jsou nevyhovující nocležny. V této záležitosti bude jednáno a určeno, kdy a v jaké finanční výši proběhne modernizace těchto zařízení i v rámci centrálních akcí BOZP na rok 2023.

Poslední zásadní zprávou byla shoda týkající se jízdních výhod (režijek) a jejich ceny na další období. Jednání proběhlo 8. listopadu 2022 na ministerstvu dopravy. Bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách OSŽ

K této problematice přidal ještě pár poznatků předseda OSŽ Malý, který mimo jiné zmínil, že od původního návrhu rozdílných prolongačních poplatků u zaměstnanců ČD a ostatních zaměstnanců, ministerstvo samo upustilo, neboť takový postup by pravděpodobně byl v rozporu s platnou legislativou. Ohledně požadavku odborů na zrušení ustanovení Tarifu jízdních výhod ČD které způsobuje   neplatnost režijek ve vlacích objednávaných Jihomoravským krajem  a na lince P2 v Plzeňském kraji informoval, že toto pravděpodobně nebude možné dosáhnout dříve než koncem roku 2025. Ministerstvo totiž s odvoláním na dřívější  stížnost ČD k ÚHOS, ve které ČD úspěšně argumentovaly znevýhodněním ČD oproti ostatním dopravcům v soutěžích z důvodu zákonem a Tarifem jízdních výhod ČD uložené povinnosti uznávat režijní výhody, zásadně odmítá příslušné ustanovení Tarifu jízdních výhod ČD vypustit. Změna tak pravděpodobně bude možná až v rámci celkové změny koncepce režijního jízdného, která by dle Vládou ČR schváleného materiálu Koncepce veřejné dopravy na období 2020 – 2025 měla být schválena do konce roku 2025. Ministerský návrh k projednávání této problematiky lze očekávat v průběhu roku 2024. Do schválení nové koncepce režijního jízdného je tak případná změna pravidel pro uznávání režijek v Jihomoravském kraji možná pouze v případě, že by se na tom  dohodlo vedení kraje a ČD. K takovém dohodě však ani přes opakované snahy o změnu ze strany ČD zatím bohužel nedošlo a pro výpočet příplatku k režijce tak stále platí vzorec z dohody mezi ČD a JMK z ledna 2020, který stanoví jeho výši jako součin 0,075 x cena síťové  jízdenky ČD IN100 platná k 1. dni prolongačního období  (tj. pro JŘ 2022/2023 bude příplatek ve výši 1650 Kč).

Následně vystoupil první místopředseda OSŽ a předseda PV ČD Cargo, a.s., Radek Nekola s několika podstatnými údaji. První je nákup nevyužitých lokomotiv od Českých drah, které v nejbližší době projdou modernizací a stávající lokomotivy, které vlastní ČD Cargo, podstoupí dceřiným společnostem sídlícím na Balkáně. Jako druhá byla podána pozitivní zpráva o dlouho očekávané notifikaci, která konečně proběhla v Bruselu, a finanční prostředky již byly uvolněny.

Radek Nekola také zmínil, že se konala některá jednání s významnými zákazníky o připravovaném zvýšení cen o 40 procent. „Odlivu hlavních zákazníků se nebojíme, díky zastropovaným cenám energií jsme schopni garantovat konečnou cenu na rok 2023. Navíc vozby důležitých komodit stále fungují a již nyní víme, že s nimi můžeme počítat i v novém roce,“ dodal první místopředseda.

Poté se slova ujal místopředseda OSŽ Petr Štěpánek. Ten zopakoval již zveřejněné informace z posledního společného jednání se zaměstnavatelem. Ovšem na poslední podpis jednoho ze zástupců odborových centrál (ADP) na kolektivní smlouvu se stále čeká. Na druhé straně je pozitivní, že byla dohoda a byly podepsány Rámcové zásady FKSP a Zásady C FKSP na rok 2023, které obsahují navýšení cen u obědů a večeří o 20 Kč při pořádání kulturních a sportovních akcích a také, že zaměstnancům bude v roce 2023 poskytnuta zaměstnanecká čipová karta s kreditem jeden tisíc korun, který můžou čerpat dle vyhlášky č. 114.

Místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková přinesla čerstvé zprávy z předchozího dne z jednání Nedrážního republikového  výboru OSŽ, a to o některých konkrétních organizací, kde došlo k významným změnám.

U Společnosti JLV, a.s., je již kolektivní vyjednávání zahájeno a zaměstnanci mají přislíbeno navýšení mezd i stravného.

Následoval Drážní úřad, s.o.  – u něj se podařilo do kolektivní smlouvy zapracovat home office a také dojde k modernizaci kanceláří, aby pracovní prostředí odpovídalo normám BOZP.

U Dopravního zdravotnictví a.s., se schyluje k podpisu kolektivní smlouvy. Ta obsahuje navýšení stravenek na 150 kč, navýšení příspěvku penzijního připojištění u zaměstnanců, kteří u společnosti pracují déle než sedm let. Podařilo se navýšit tarifní mzdy, a to u lékařů o 4 %, u zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu o 6 % a u pracovníků THP o 3 %. Odměny se budou vyplácet podle výkonnosti na jednotlivých odděleních.

S nejvyšším nárůstem mezd přišel Dopravní podnik města Brna, a.s., a to s 15 % na rok 2023. Neboť zaměstnanců je stále nedostatek a stávající si chtějí nadále udržet.

Společnost Skanska a.s., poskytne svým zaměstnancům, kteří nedosahují hrubé mzdy 42 tisíc korun, jednorázovou odměnu 5 až 15 tisíc korun.  Také navýšila příspěvek na stravné a o dalších případných navýšeních se stále jedná.

Na závěr svého vystoupení  Renata Dousková podala informaci ohledně společnosti NYMWAG CS a.s. Nymburk, kde byla budoucnost v činnosti odborů velmi nejistá, ale na nedávném jednání se podařilo ustanovit závodní výbor, a tak organizace bude zachována.

Nové informace z jednání Tripartity, které se konalo 14. listopadu, přednesl místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka. Zde se probíralo šest základních témat zahrnujících za prvé výsledky projednávání ceny energií a jejich zastropování, což je důležité pro hospodářský výsledek na příští rok. Za druhé byla na projednávání ekologická legislativa pro Českou republiku. Jde o studii, která měla vyčíslit dekartelizaci průmyslu do roku 2050.

Za třetí se řešil modernizační fond, jehož obsahem jsou stručné základní informace o tomto dotačním nástroji, vyhodnocení aktuálního stavu a představení aktuálně řešených oblastí v souvislosti se současnou nejen energetickou krizí. Fond je financován z výnosů prodeje emisních povolenek na aukcích. Predikce celkového množství prostředků určených pro Modernizační fond do roku 2030 jsou vzhledem k povaze získávání těchto prostředků velice obtížné a mění se v čase. Pod fond spadají dvě důležité oblasti dotací: Nová zelená úspora 21+ a Nová zelená úspora light (zde je možné začít čerpat na základě předloženého záměru investice). 

Čtvrté téma se zaměřovalo na fondy EU v období 2014–2020. K 30. září 2022 byly do EK odeslány žádosti o průběžnou platbu v celkové hodnotě 502,6 mld. Kč, tj. 75,5 % celkové alokace (uvedená hodnota zohledňuje finanční opravy provedené v rámci uzavírání účtů).Nejvíce finančních prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo v tomto finančním stavu vykázáno v případě OP Praha pól růstu ČR, OP Technická pomoc av OP Životní prostředí.

Za páté se řešilo podstatné téma, týkající se každého zaměstnance a to: Transpoziční novela zákoníku práce. Tato novela upravuje a upřesňuje například rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, dovolenou u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo výkon práce na dálku.

Posledním tématem byla zmíněna podpora ze strany státu zaměstnavatelům v případě, že by nebyl plyn. Je to jen preventivní opatření, protože stav zásob tuto situaci spíše vyvrací. Pokud by na tento scénář přece jen došlo, dodávky plynu do firem by byla posuzována individuálně.

S informacemi ze zahraničních cest vystoupila PhDr. Helena Svobodová, která krátce připomněla účast na Plenárním zasedání sociálního dialogu na železnici v Bruselu, na kterém zástupci OSŽ prezentovali monitoringu pracovní doby strojvedoucích. Více informaci najdete ve čtrnáctideníku Obzor..

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) podal informaci  za Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra, která doporučuje poctivě chodit na preventivní prohlídky a uvedl, jakým způsobem preventivní prohlídky realizovat.

V průběhu jednání vystoupila zástupkyně oddělení BOZP a okomentovala předkládanou „Informaci o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2022.“ Cílem prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je provedení komplexní kontroly stavu úrovně BOZP na pracovištích zaměstnavatele. Na základě prohlídky pracovišť zaměstnavatel provede odstranění zjištěných závad, případně provede nápravná opatření. V letošním roce se svazoví inspektoři zúčastnili celkem 113 kontrol nad organizací a průběhem prověrek BOZP. Připomínku k letošnímu prověrkám mají zaměstnanci oddělení ke stavu, kdy nebyly v některých případech zaslány svazovým inspektorům harmonogramy s dostatečným předstihem. Připomínka zazněla i k nízké účasti odborových organizací, ta byla pouze v cca 50 % případů. Prověrky jsou u všech největších zaměstnavatelů s působností OSŽ organizovány v průběhu několika jarních měsíců. Provádění prověrek během celého kalendářního roku považuje oddělení BOZP za vhodné doporučení.

Předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková přiblížila členům ústředí třídenní setkání seniorů v Praze, o kterém jsme již aktuálně psali na webových stránkách i v novinách.

Za Revizní komisi vystoupila předsedkyně Barunka Balážová. Ta sdělila, že k jednání Revizní komise došlo začátkem listopadu a další se připravuje na 8. prosince, kdy se bude zpracovávat celý stávající rok. Chválila jménem zúčastněných osob školení v Kořenově na téma Hospodaření, nicméně požádala o zvážení úpravy časového rozvrhu, neboť jde o rozsáhlé školení zahrnující nespočet důležitých informací.

Závěrem jednání se členové redakční rady Obzoru domluvili, že se sejdou k projednání obsahu čtrnáctideníku 6. prosince. Následně 12. prosince dojde v Praze k setkání dopisovatelů tohoto média.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor