Pravidelné listopadové zasedání Podnikového výboru při Správě železnic se konalo 24. 11. 2022 v pravidelném čase a na obvyklém místě, tedy v sídle Ústředí OSŽ na Bohemice. Po uvítání předal předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil, slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten v krátkosti shrnul proběhlá jednání, kterých se zúčastnil a nastínil projednávaná témata. Jedná se především o připravovanou důchodovou reformu, kde má OSŽ v záměru zvýšit počet profesí s nárokem na dřívější odchod do penze.

Tripartita se zabývala dopady Green dealu na ekonomiku, firmy a občany. Jedním z výsledků jednání je to, že dotační program Nová Zelená úsporám bude aktualizován na příjmové i výdajové straně. Rovněž podmínky čerpání budou upraveny tak, aby mohli čerpat i lidé, kteří pro náročnost požadavků na tento dotační program z různých důvodů nedosáhli. Tento produkt by měl mít název Nová Zelená úsporám Light. Upozornil na nekalé praktiky některých poskytovatelů energií v nastavování záloh po zavedení cenového stropu. Pro lepší orientaci občanů je k dispozici na webu MPSV kalkulačka, která po zadání tarifu a předpokládané spotřebě doporučí výši měsíční zálohy. Poté podal podrobnější informace o průběhu a argumentaci vyjednávání o jízdních výhodách a způsobu vytvoření ceny za prolongaci. V závěru svého příspěvku zauvažoval nad možnou budoucností tohoto zaměstnaneckého benefitu.
Personální ředitel Ing. Koucký, kterého v některých částech doplnila Ing. Kohoutová, se vrátil k podpisu PKS 2023 poslední odborovou centrálou (ADP). Do 6. 12. 2022 by mělo probíhat tzv. technické čtení, jakási korektura schváleného dokumentu. Na toto téma navázal informací o připravovaných jednáních na téma střežení pracoviště, což byla i naše podmínka před podpisem kolektivní smlouvy. Naznačil vějíř možností, jak by se toto téma dalo řešit, a zdůraznil, že vše je teprve na začátku a další varianty jistě přibydou i ze strany odborových centrál. Zaznělo i to, že ne vždy se může jednat o úpravu vedoucí ke spokojenosti zaměstnanců.
V další části se věnoval jak personálním změnám, které proběhly nebo probíhají, tak pravidelným tématům jako je plnění kolektivní smlouvy ve statistice růstu nominální a poklesu reálné mzdy, průměrné mzdě podle profesí. Přesčasová práce za leden až říjen oproti loňskému roku poklesla o více než 3% na 6,43 hodiny na zaměstnance a na dotaz bylo upřesněno, že např. u výpravčích je to 13,94 hodiny, což je o 5% méně než v roce 2021. Personální ředitel vyjádřil i naději, že po úpravě programu EVYDO firmou Oltis, by letos nemělo nastat tolik případů krácení dovolené jako v loňském roce. Upozornil, že Daňové přiznání se bude podávat prioritně elektronicky. Z očekávaných událostí pak zmínil očekávanou 1. změnu PKS v návaznosti na vládou stanovenou minimální mzdu a stravné. Rovněž ke konci roku bývají vyhlašována směrnice o cestovních náhradách.
JUDr. Vlásková doplnila, že doběhla lhůta pro podání námitek k ukončenému výběrovému řízení na poskytovatele nového benefitu „Zaměstnanecké čipové karty“ (ZČK). V nejbližších dnech bude podepsána smlouva a zveřejněny pokyny pro zaměstnance. Další výběrové řízení bude v nejbližších dnech vypsáno na poskytovatele KOP v roce 2023. Opět se bude jednat o dvě zařízení v Čechách a dvě na Moravě. V zadávacím řízení je také navýšena cena o 20%. Vše by mělo probíhat tak, aby naši zaměstnanci mohli odjíždět na KOP již v prvních měsících roku 2023. V současné době se připravuje pokyn na jednotky týkající se průzkumu zájmu o KOP, kde se každý zaměstnanec vyjádří, zda chce absolvovat KOP nebo nemá zájem. Žádná jiná forma KOP používaná v době epidemie nebude.
V další části jednání již bez zástupců zaměstnavatele byl schválen kalendář jednání na rok 2023 i s možností zorganizovat výjezdní zasedání na přelomu srpna a září. Dojde také k vytvoření skupiny PV OSŽ SŽ na whatsapu pro podávání rychlých a stručných informací všem členům PV.
Zástupce oddělení BOZP Jaroslav Leština upozornil na platné normy o teplotě na pracovišti a nepřípustnosti použití vlastních elektrospotřebičů na pracovišti. Při této příležitosti podotkl, že výhrůžky v některých OJ taxativními pokutami za nedodržení nařízení, plombování regulátorů teploty nebo vyžadování konkrétní teploty na pracovišti jsou v přímém rozporu s platnou legislativou a tedy nepřípustné. Případné měření teploty je potřeba provádět certifikovanými měřidly, v určené výšce a na určeném místě.
Termín dalšího jednání je plánován na 15. 12. 2022
Za PV OSŽ Správy železnic Jožka Hlaváček a Miroslav Maincl

 

Právě přítomno: 251 hostů a žádný gestor