První dubnové jednání vrcholných orgánů Odborového sdružení železničářů připadlo na 4. dubna a proběhlo tradičně v sídle OSŽ v Domě Bohemika. Zahájil a řídil ho předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Po tradiční kontrole úkolů, kdy vše probíhá podle plánu, se přešlo k informacím ze zásadních jednání. Jako prvnímu předal Martin Malý slovo předsedovi Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. Štěpánu Lvovi. Důležitou informací z minulého týdne byla zpráva o ztrátě výkonů v Jihomoravském kraji.

Konkrétně se jedná o provozní soubor JIH, kde na základě přímého zadání JMK byla vybrána soukromá společnost Arriva, která převezme linky IDS JMK S8 Břeclav–Znojmo, S52 Zaječí–Hodonín, S91 Hodonín–Veselí nad Moravou–Vrbovce od prosince 2024. Dále ministerstvo dopravy vysoutěžilo nového dopravce od roku 2026 na lince R9 Praha–Havlíčkův Brod–Brno (Praha–Havlíčkův Brod–Jihlava), kterým je společnost RegioJet a tato smlouva je na 15 let. V Plzeňském kraji linku P1 JIH Horažďovice předměstí–Plzeň–Pňovany od prosince 2023 na 15 let bude provozovat Arriva, která nabídla výrazně nižší cenu oproti ČD a RegioJetu. V pondělí 3. dubna se uskutečnilo jednání zástupců OSŽ v Jihomoravském kraji, kterého se zúčastnili členové Představenstva ČD Mgr. Blanka Havelková, Ing. Jiří Ješeta, ředitel OŘOD Východ Ing. Radek Steiger, obchodní manažer ČD a.s., Ing. Alan Butschek a regionální manažer RP ZAP Brno Ing. Zdeněk Furmánek. Diskutovány byly všechny možné varianty řešení dopadů do zaměstnanosti při ztrátě výkonů a zajištění sociálních jistot pro dotčené zaměstnance. „Jihomoravský kraj by měl ještě rozhodnout o trati 340 a potom budeme schopni jasně sdělit počty zaměstnanců, kteří budou tímto zasaženi a budeme moci činit další kroky,“ podotkl Štěpán Lev. České dráhy mimo jiné řeší i nedostatek vozů z důvodu nedodržení dodacích lhůt z opraven. Prodloužení oprav vozů je zapříčiněno nedostatkem náhradních dílů a komponentů na trhu. Při loňském kolektivním vyjednávání se zaměstnavatel zavázal změnit formu odměňování zaměstnanců a z toho důvodu inicioval vznik pracovních skupin. Od 1. dubna jsou pozastavené příspěvky na dotovanou rekreaci ze Sociálního fondu ČD z důvodu vyčerpaných alokovaných finančních prostředků, které byly již jednou navýšeny v rozpočtu SF. Zájem o rekreace v letošním roce je enormní. Z technických důvodů je posunutý termín spuštění E-stravenek od 1. dubna na 1. května 2023.

Poté následovaly novinky z úst předsedy Podnikového výboru při ČD Cargo, a.s. Radka Nekoly. Ten informoval o jednání z dozorčí rady, která se uskutečnila koncem března. Společnost počítá s pomalým rozjezdem, který vždy dohání během roku. Pozitivní jsou klesající ceny energií. Ohledně náhrad stravování proběhne jednání ve čtvrtek 6. dubna. Důležitým bodem je rovněž schválení finančních prostředků centrálního sociálního fondu, kde odboráři usilují o jeho navýšení, aby zaměstnanci mohli odjet na dovolenou a nebyli o ni ochuzeni.

Za Správu železnic přednesl krátké informace předseda podnikového výboru Petr Štěpánek, kdy od posledního jednání dosud nedošlo k žádným změnám či novinkám. Zaměstnanci SŽ mohou ještě v současné době žádat o příspěvek z C FKSP na rekreace. Cílová částka zatím není stanovena. V oblasti poskytování KOP nastal problém u poskytovatele Františkových Lázní, který nemá dostatečnou kapacitu. Zaměstnavatel to řeší přesunem a navýšením kapacit u ostatních tří poskytovatelů. Ohledně úprav směn se vyjádřil tajemník Miroslav Maincl, kdy se řeší stížnosti po aplikaci změny Zákona 589/2006 Sb., ohledně prodloužení odpočinku mezi směnami.

Následovaly nové informace předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renaty Douskové. Ve společnosti JLV mají již ukončené volby do závodního výboru OSŽ při JLV, jejímž nový předsedou je Zdenek Maar. S novými zástupci základní organizace OSŽ je na 5. dubna svolána schůzka, aby se mohlo zahájit tzv. administrativní kolečko s vyřízením veškerých formalit pro fungování této základní organizace.

Z Dopravního zdravotnictví přinesla potěšující zprávy ohledně odměňování zaměstnanců nad rámec dojednané kolektivní smlouvy. Dále se pomalu připravují volby do dozorčí rady Dopravního zdravotnictví, které se uskuteční na podzim.

Bohužel jednání se společností NYMWAG CS Nymburk se zatím nepodařilo uskutečnit.

Dále přišla na vedení OSŽ žádost zaměstnanců základní školy ve Františkových Lázních o schválení vytvoření odborové buňky. Jde zatím o 30 zaměstnanců, kteří by chtěli mít fungující odbory pod vedením OSŽ. Vzhledem k tomu, že již s jednou školou nedrážní odbory zkušenost mají, tak představenstvo většinou hlasů souhlasí se založením ZO ZŠ OSŽ ve Františkových Lázních.

Podrobnosti z online workshopu ohledně novelizace směrnice o strojvedoucích přednesla PhDr. Helena Svobodová. Bližší informace budou součástí samostatného článku.

Předseda OSŽ informoval o reakci MPSV ze dne 17. 3. 2023 na návrhy OSŽ ve věci řešení problematiky dřívějšího odchodu do důchodu u nejzatíženějších profesí na železnici. Ve věci návrhu OSŽ na rozšíření okruhu pracovníků s nárokem na dřívější odchod do důchodu MPSV toto podmiňuje dosažením politické shody napříč politickým spektrem. Pokud se týká návrhu OSŽ na vylepšení podmínek pro příspěvek zaměstnavatelů zaměstnancům v náročných profesích v rámci třetího důchodového pilíře zde MPSV odkazuje OSŽ na další jednání s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí, které mají tento druh penzijního spoření v kompetenci. Oddělení SaL OSŽ-Ú proto v současné době připravuje pro P-OSŽ a Ú-OSŽ materiál k důchodovému spoření určený pro tato ministerstva.

V další části jednání představenstva byly schváleny žádosti o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a žádosti o přiznání právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které přednesl vedoucí SPO OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř

Následoval blok organizačních záležitostí, kde byly schvalovány delegace OSŽ na jednání v zahraničí v rámci působení OSŽ v ETF, delegace sportovců na mezinárodní sportovní akce a další organizační záležitosti.

Vedoucí HFO OSŽ-Ú informovala v rámci zprávy o inventarizaci hmotného majetku o postupu modernizace inventarizačního systému a jeho napojení na účetní program.

Vedoucí MO OSŽ-Ú informoval o organizačních úpravách v rámci činnosti oddělení, postupu zavádění portálu Railsport a aktuálních údajích o využívání rekreačních zařízení OSŽ.

Důležitým bodem byla poté informace JUDr. Petra Večeře o dosavadních zkušenostech a postupech při poskytování poradenství základním organizacím OSŽ při zápisech do spolkového rejstříku a získávání přístupu do datových schránek základních organizacích. Potíže má v tomto ohledu většina ZO OSŽ a SPO OSŽ-Ú proto na webových stránkách do složky Datové schránky vložilo informace, návody a vzorové formuláře. Při jakýchkoliv dalších dotazech k této problematice je třeba kontaktovat pracovníky SPO OSŽ-Ú.

V závěru jednání se představenstvo znovu důkladně věnovalo situaci, do které se dotčení zaměstnanci dostávají v důsledků neúspěchu ČD v některých tendrech na zajištění dopravy v závazku veřejné služby. Představenstvo vyslovilo plnou podporu krokům PV OSŽ při ČD a.s. v této věci, zejména ve snaze o nalezení dalšího uplatnění dotčených zaměstnanců v rámci ČD a současně přislíbilo potřebnou pomoc ZO OSŽ, jejichž členové budou případně odcházet pracovat ke konkurenčním dopravcům, aby bylo možno také pro tyto zaměstnance vyjednat co nejlepší podmínky.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 178 hostů a žádný gestor