Poprvé po prázdninové pauze, a to 20. září, přivítal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý členy ústředí v domě Bohemika. Během kontroly úkolů předseda informoval o přípravě na prolongaci režijek na období nového jízdního řádu 2023/24 a také o probíhajícím jednání ČD a dotčených krajů ve věci podmínek využívaní režijek u linky S6 v Moravskoslezském kraji a linky P1 na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Problematika by měla být vyřešena v souladu s dosavadními pravidly dohodnutými mezi MD, ČD, SŽ a odborovými organizacemi. Vzhledem k tomu, že tato jednání ještě nejsou dokončena, nebudeme zatím podrobnosti zveřejňovat, naznačené řešení by však mělo být pro držitele režijek relativně uspokojivé.

Poté Martin Malý předal slovo předsedovi PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpánu Lvovi, který stejně jako na podnikovém výboru informoval o předloženém návrhu nové kolektivní smlouvy od zaměstnavatele (OTEVŘÍT). Na základě tohoto návrhu proběhlo v pondělí 18. září jednaní všech odborových centrál, kde byl vypracován protinávrh, ve kterém se do kolektivní smlouvy vrátily kondiční pobyty, navýšení ohledně BOZP (centrálních akcí), dovolená, navýšení do tarifu a další dílčí úpravy. Je zde hodně neznámých z důvodu změny Zákoníku práce, a hlavně možné dopady z ozdravného balíčku vlády ČR. Na tomto protinávrhu se jednotně shodlo všech dvanáct odborových centrál. Další kolektivní vyjednávání proběhne začátkem října v Železné Rudě.

Od změny Jízdního řádu 2023/2024 (10. 12. 2023) dojde k zvýšení jízdného tarifu ČD o 9,5 % tj. stejně jako v případě státního jednotného tarifu One Ticket v návaznosti na vývoj cenové hladiny v roce 2023.

Tajemník Antonín Leitgeb přinesl členům ústředí informace z dozorčí rady ČD. Společnosti se plnění hospodářského výsledku daří, cestující opět hojně využívají železniční dopravu, a to jak regionální, tak i mezinárodní. Na dozorčí radě se dále projednávali možnosti výstavby nového sídla GŘ.

Hlavním problémem, které řeší České dráhy jsou v oblasti opravárenství. Slovenští partneři nedodržují smluvní termíny, a ty se ze 40 dnů prodlužují až na 120 dnů. České dráhy tato situace velmi poškozuje, neboť nemohou dodržet podmínky smluv jak s kraji, tak i ministerstvem, tj. řazení vozů, místenkování, prodlužování jízdních dob, proto jsou pokutovány nemalými částkami, které jdou do milionů. Cílem je tomuto stavu předcházet i za cenu penalizací opravárenských dodavatelů.

První místopředseda a zároveň předseda PV ČD Cargo, a.s., Radek Nekola zopakoval nepříznivé informace ohledně hospodářského výsledku společnosti za první půl rok letošního roku, které zmínil i na představenstvu (OTEVŘÍT).

Dále informoval o několika bodech v předloženém návrhu kolektivní smlouvy od společnosti ČD Cargo, a.s. Konstatoval: „Dne 15. září nám byl zaslán návrh kolektivní smlouvy pro rok 2024. I v našem návrhu přistoupilo vedení společnosti k restrikcím v některých benefitech, jde mimo jiné například o zrušení kondičních pobytů jako u Českých drah.“ Radek Nekola ocenil snahu promítnout do nového návrhu lepší finanční ohodnocení v oblasti opravárenství. Společné jednání se všemi odborovými centrálami proběhne příští pondělí tj. 25. září a od 2. října bude zahájeno kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem.

Informace ze zásadních jednání za Správu železnic přinesl předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek. Ten připomněl nepříjemné zprávy o rozhodnutí Stop stavu a o snížení počtu zaměstnanců na některých pracovištích a vytvoření nové organizační jednotky SŽ Facility.

Začátkem září bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované školící středisko v Pardubicích, kam byli přestěhováni zaměstnanci CSS, dále jsou v budově ubytovací prostory, školící sály, multifunkční velký sál, či nová restaurace nejen pro zaměstnance.

Dne 11. září proběhla informační schůzka se všemi odborovými centrálami na téma změny novelizace zákoníku práce. Nato následovalo 19. září jednání, kde došlo k dohodě o druhé změně kolektivní smlouvy a změně pracovního řádu Správy železnic – platná od 1. října 2023. Zakomponována je zde práce na dálku, DPP i DPČ. Vedení Správy železnic předloží návrh kolektivní smlouvy 23. října. K prvním vyjednávání tedy dojde začátkem listopadu tohoto roku.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o připravovaných jednáních ke kolektivní smlouvě ve všech společnostech, které spadají pod nedrážní republikový výbor.

Zaměstnavatelé si uvědomují, že doba není jednoduchá, ale zatím vyčkávají na vyjádření sněmovny ohledně vládního balíčku a také na novelu zákona o pracovní době.

Pozitivní zprávou z Dopravního podniku města Brna je informace, že se nechystá navýšení jízdného. Hospodářské výsledky se pohybují v plusových číslech, neboť se zvýšil počet cestujících využívajících hromadnou dopravu.

Menší problémy se objevily u společnosti AZ servis, kde sice proběhlo několik jednání ohledně kolektivní smlouvy, ale nenabylo platnosti, neboť smlouva není stále podepsaná.

Drážní úřad čeká organizační změna, která nastane od 1. 1. 2024 – na vedení byly zaslány připomínky.

Během výjezdního jednání Nedrážního republikového výboru OSŽ, který proběhl ve dnech 13.–14. září v Kořenově, proběhl také krátký seminář o finanční gramotnosti s návazností na vládní balíček se zástupcem české pojišťovny Generali, který přítomným doporučil mimo jiné zatím nevypovídat stávající smlouvy, neboť jsou výhodnější a nastavené podmínky nepozbydou platnosti.

PhDr. Helena Svobodová informovala o dalším vývoji novelizace směrnice o strojvedoucích. Nové novelizace směrnice o strojvedoucích. Od minulého jednání zatím nedošlo k žádnému posunu, vydání legislativní podoby návrhu Komise očekává v polovině října tohoto roku a projednávání v parlamentu v lednu příštího roku. Ze strany alternativních dopravců (ALLRAIL) a nákladních dopravců sdružených v EFRA je eminentní snaha o zavedení jednotného komunikačního jazyka angličtiny pro mezinárodní dopravu. Dle názoru těchto dopravců by provozovatelé infrastruktury měly své zaměstnance motivovat ke studiu angličtiny.

Za společnost AŽD vystoupil Karel Šimáček, který informoval o začínajícím kolektivním vyjednávání. Dobrá zpráva, která potěší zaměstnance společnosti je, že obdrží mimořádnou odměnu za plnění hospodářského výsledku, a to ve výši 25 tisíc korun.

Ing. Bc. Petr Toman BA (Hons) dostal prostor připomenout členům ústředí, že je možné do konce září přejít ke Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, a tím tak využít několik nabízených benefitů (OTEVŘÍT).

Dále upozornil, že je stále možnost využít nabídky odjet na malé kondiční pobyty, které si přes něj můžete objednat na telefonním čísle 604 588 588. Podmínkou je být pojištěnec ZP MV ČR a zároveň zaměstnanec Správy železnic.

Závěrem svého vystoupení zdůraznil, že je důležité nezapomínat na preventivní prohlídky.

V další části jednání předseda OSŽ Mgr. Martin Malý připomněl dosavadní vývoj ohledně projednávání vládního ozdravného balíčku a všechny kroky OSŽ dosud učiněné v této záležitosti (OTEVŘÍT).

Nyní prochází vládní balíček a navržené pozměňovací návrhy projednáváním v parlamentu. Výsledek lze zatím pouze odhadovat, nicméně platí, že vládní koalice má v poslanecké sněmovně i senátu většinu a což se na výsledku projednávání zřejmě silně projeví. OSŽ proto bude celý proces i nadále pozorně sledovat a dle možností využívat případné další možnosti pro podporu prosazení odborových připomínek.

Vzhledem k posledním vypjatým událostem ústředí odhlasovalo, že na další – a to výjezdní jednání v Kořenově – oficiálně přizvou k diskuzi předsedu ASO Bohumíra Dufka.

Poté byly hodnoceny účetní závěrky společností Pacifik a OSŽ Slovakia za rok 2022, které přednesl Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku. Další informace ohledně objektů spravovaných těmito dceřinými společnostmi budou projednány na výjezdním ústředí v říjnu v Kořenově včetně nachystané prezentace.

Ohledně informací o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 a plnění rozpočtu OSŽ za první polovinu letošního roku vystoupil opět předseda OSŽ Martin Malý.

Vladislav Vokoun z oddělení legislativy přinesl aktuální informace ohledně možností odchodu do předčasného důchodu v souvislosti s nově přijatou legislativou. Ta vstoupí v platnost od letošního října, takže pokud někdo splňuje podmínky pro jeho přiznání, má např. rok do odchodu do starobního důchodu, může si o něj do konce září požádat dle stávající legislativy, protože podmínky se vztahují na datum podání. V případě, že by si to rozmyslel nemusí do něj před obdržením rozhodnutí ČSSZ vstoupit.

Zajímavou informací od Vladislava Vokouna bylo, že rozumnou alternativou předčasných důchodů je odchod do předdůchodu, kdy účastník může vykonávat libovolnou práci bez omezení, v průběhu neztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo může přejít do předčasného důchodu.

Vyhodnocení kolektivních podnikových smluv uzavřených u zaměstnavatelů připravil vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř.

Předsedkyně Republikové rady seniorů Danuše Polášková vystoupila se shrnutím letošních VI. seniorských hrách konaných začátkem září v Potštejně, které v jejích očích dopadly výborně, a ještě jednou poděkovala za podporu vedení OSŽ. Bližší informace jsme zveřejnili jak na stránkách OSŽ (OTEVŘÍT), tak i ve čtrnáctideníku OBZOR.

Dana Žáková z oddělení BOZP poděkovala základní organizaci OSŽ Depo kolejových vozidel opravna vozů a STP Nymburk, kde je předsedou Petr Chailazov, za aktivní přístup k šetření pracovního úrazu člena a k jeho obhajobě s cílem dosáhnout co nejlepšího odškodnění a za příkladnou spolupráci s oddělením BOZP OSŽ-Ú. Dále také pozvala členy OSŽ na připravované podzimní školení, jehož termíny a místo najdete na stránkách OSŽ.

Závěrem první místopředseda OSŽ a zároveň předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Radek Nekola a místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev požádali přítomné členy Ústředí OSŽ o co největší podporu pro kandidáty účastí u voleb do Dozorčí rady ČD Cargo, a.s. a ČD, a.s.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 

Právě přítomno: 359 hostů a žádný gestor