Listopadové jednání Ústředí OSŽ se konalo 22. listopadu v domě Bohemika a jako již tradičně jej zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který po kontrole úkolů předal slovo vedoucímu oddělení BOZP OSŽ-Ú JUDr. Petru Kožmínovi, LL.M., MBA, který informoval o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2023. Svazovými inspektory bylo provedeno celkem 190 kontrol nad organizací a prováděním prověrek BOZP, přičemž závažnější nedostatky nebyly zjištěny.

Předsedkyně revizní komise Barunka Balážová informovala o osmi provedených kontrolách v Pardubickém a Hradeckém kraji. Výsledky kontrol byly bez větších nedostatků.

Poté již předseda OSŽ Martin Malý předal slovo tajemnici podnikového výboru OSŽ při ČD Věře Nečasové, která vystoupila s méně pozitivními zprávami z posledního jednání o kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem. Návrh, který zaměstnavatel předložil je stále pro OSŽ nepřijatelný (OTEVŘÍT). „Zatím se nám nepodařilo najít shodu se zaměstnavatelem v klíčových bodech“ řekla Nečasová.

Další kolo kolektivního vyjednávání je plánované na den 29. listopadu.

Za podnikový výbor OSŽ ČD Cargo přinesl nové zprávy předseda Radek Nekola, ten se společně s tajemnicí PV Bc. Martou Urbancovou zúčastnil Obchodní konference společnosti ČD Cargo, která zde zhodnotila rok 2023 a představila nový obchodní plán na rok 2024 (OTEVŘÍT).

Dále informoval o šesti stávajících provozních jednotkách, které se zaměstnavatel rozhodl sloučit do tří. Vedení si od tohoto kroku slibuje pružnější provoz a vzájemnou spolupráci mezi sebou. Bližší informace o tomto projektu na podnikovém jednání přednesl Martin Svojanovský, člen představenstva ČD Cargo pověřeného řízením úseku provozu (OTEVŘÍT).

Ke kolektivní smlouvě Radek Nekola řekl, že je prakticky hotová z pohledu zapracování novely zákoníku práce. „Teď ještě vedeme technickou debatu nad čerstvě schváleným vládním balíčkem, který bude zasahovat do benefitů, které naše společnost poskytuje našim zaměstnancům. Koncem listopadu proběhne další jednání, kdy chceme ukončit tu nejdůležitější část kolektivní smlouvy a tou je oblast odměňování. OSŽ předložilo ucelený návrh konceptu odměňování ostatním odborovým centrálám, který chceme 27. listopadu projednat a následně předložit zaměstnavateli,“ doplnil své informace Radek Nekola.

Petr Štěpánek předseda PV OSŽ SŽ začal svou řeč výčtem nepříznivých bodů obsažených v návrhu kolektivní smlouvy od zaměstnavatele na rok 2024. Koncem října proběhlo společné jednání centrál, kde se odboráři jednohlasně shodli, že tento návrh nelze akceptovat. Začátkem listopadu na výjezdním jednání k podpisu kolektivní smlouvy nedošlo, ale zaměstnavatel přednesl nové přijatelnější podmínky, bohužel stále je v jednání snížení jednoho týdnu dovolené a nízké navýšení do tarifu. Další jednání je naplánováno na konec listopadu (OTEVŘÍT).

Na jednání Ústředí OSŽ byl z řady členů podán požadavek na vysvětlení článku v Obzoru č. 21, který informoval o schůzce kolektivních vyjednavačů OSŽ ve společnostech ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽ, s.o. týkající se prosazování jednotného postupu v několika jmenovaných oblastech podnikových kolektivních smluv ve všech třech železničních podnicích.

„Vždyť jsme jeden odborový svaz (OSŽ) a je naší povinností společně vytvářet takové podmínky kolektivních smluv, které budou splňovat představy našich členů“ řekl na jednání Radek Nekola. „Nerad bych, abychom ztratili vzájemný respekt a odborářskou solidaritu“, dodal. Na toto sdělení navázal také předseda Podnikového výboru SŽ Petr Štěpánek: „V rámci tohoto setkání jsme se vzájemně informovali o návrzích a dosavadním průběhu kolektivních vyjednáváních a debatovali jsme o prioritách a nepodkročitelnosti některých ustanovení, které budeme jako zástupci OSŽ prosazovat.“

Pozitivní informace přinesl na jednání Mgr. Martin Malý, ten se 20. listopadu účastnil dopravní tripartity, kde se mimo jiné řešila i otázka dopadů anoncovaného snížení objemu prostředků v kapitole MD v návrhu státního rozpočtu na příští rok o cca 9 miliard korun oproti roku 2023, které by mohlo mít nepříznivý dopad na Správu železnic. Z jednání však vyplynulo, že rozpočet na investice, opravy, údržbu a dotace provozu Správy železnic je na příští rok zajištěn v dostatečné výši, neboť snížení příjmů SFDI ze státního rozpočtu bude kompenzováno prostřednictvím úvěrů.

Poté již přešel k organizaci a přípravě na chystanou demonstraci – na základě hlasování ústředí OSŽ bylo rozhodnuto, že se OSŽ k protestní akci připojuje. Demonstraci na Malostranském náměstí organizuje ASO a KOVO a zahájena bude ve 13 hodin s projevy představitelů těchto odborových svazů. Účastníci se budou na náměstí scházet už od 12. hodiny. K demonstraci se později připojí i protestní průvod ČMKOS, jehož účastníci se sejdou na Palachově náměstí a poté průvodem přes Mánesův most, také přijdou na Malostranské náměstí. Na demonstraci nebudou hovořit žádní zástupci politických stran. Půjde jen o odborovou akci(!), kdy účastníci budou protestovat proti krokům vlády, která téměř vůbec nebere ohled na připomínky sociálních partnerů, tedy odborových a podnikatelských svazů, a silou prosazuje opatření, která velmi negativně dopadají zejména na zaměstnance, důchodce a menší podnikatele.

Vladislav Vokoun přiblížil přítomným novinky navrhované v chystané důchodové reformě.

Závěrem dostala slovo předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková, informovala o říjnových a listopadových seniorských aktivitách, jako byla například návštěva soukromého muzea fotbalového klubu Slavia.

Danuše Polášková také uvedla, že pod OSŽ patří celkem 78 klubů se 6 100 seniory. Bohužel příliv nových členů není příliš vysoký.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 330 hostů a žádný gestor