Dne 6. února se členové Představenstva OSŽ sešli v Praze domě Bohemika spolu se svým předsedou Mgr. Martinem Malým, který celé jednání zahájil kontrolou úkolů a projednáváním organizačních záležitostí.

Dále byly jednohlasně schváleny žádosti o přiznání dávky z Podpůrného fondu, které přednesl vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř. Poté ještě Petr Večeř informoval o obsazenosti probíhaných školení pořádaných OSŽ, o které je velký zájem. Závěrem své řeči doporučil všem základním organizacím uvádět na razítka ZO OSŽ název (ideálně co nejstručnější), dále sídlo, organizační číslo a IČO základní organizace.

Pomalu se blíží IX. sjezd OSŽ – čtyřleté období vyvrcholí už v roce 2025. Proto je důležitým krokem nutnost zajistit vhodné prostory pro pořádání takto důležité akce. Miroslav Maincl a PhDr. Helena Svobodová připravili podrobnou prezentaci tří míst, která plně odpovídají požadavkům.

Barunka Balážová předsedkyně revizní komise OSŽ informovala, že 14. února proběhne jednání RK a na březen jsou naplánovány kontroly ve Středočeském kraji.

Informacemi ze zásadních jednání začal tradiční kolečko předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev s tím, že čerpání ze Sociálního fondu je u ČD je již schváleno – Příspěvek na rekreace pro zaměstnance je 5000,- Kč, na děti do 19 let 3000,- Kč a příspěvek na dětský tábor je jedenkrát 3000,- Kč. Bohužel pro seniory již finanční prostředky k dispozici nebudou z důvodu daňových. V menší míře budou finanční prostředky na činnost základních organizací, pořádání sportovních akcí (regionálních, MČR, USIC) a akce FISAIC.

První dozorčí rada u ČD proběhla 25. ledna, mezi hlavními tématy byla například kybernetická bezpečnost společnosti ČD, IT bezpečnost a rekonstrukce vozů.

Radek Nekola předseda PV OSŽ při ČD Cargo, a.s., informoval o chystaném jednání s ostatními odborovými centrálami ohledně rozdělení čerpání finančních prostředků na činnost a sportovní akce, které doufáme že proběhne tento měsíc. Příspěvky na rekreaci budou moci čerpat pouze rodinní příslušníci nikoli již senioři. V rámci požadavku SMS (zajištění systému provozování bezpečné dopravy) se stále pracuje na interních normách nejen pro českou republiku, ale i pro naše pobočky v rámci celé EU. Jsou již připravené termíny jednotlivých školení ke kolektivní smlouvě ve společnosti ČD Cargo a.s. 

Informace z dozorčí rady, která se konala dne 31. ledna u společnosti ČD Cargo přednesla Bc. Marta Urbancová. Nově vznikne náborové oddělení pod O10 a místní IT v JOS se převede pod GŘ. Co se týká objemu přeprav, tak dochází k pozvolnému náběhu, ale leden bude zatím pod plánem plněním. Podnikatelský plán za měsíce leden až prosinec minulého roku bude splněn. Špatné zprávy jsou, že společnost ČD Cargo díky vládnímu balíčku zaznamená ve výsledku hospodaření negativní dopad ve stovkách miliónů, a to z důvodu odložené daně.

Následovaly informace z úst předsedy PV OSŽ při SŽ Petra Štěpánka, které byly velmi stručné, neboť i přes intenzivní jednání s vedením společnosti o čerpání fondu FKSP k podpisu nedošlo. Celé jednání visí na nesouhlasu jedné z odborových centrál, která nechce ustoupit ze svého požadavku (OTEVŘÍT). Na společném jednání byl schválen plán mzdových a ostatních osobních nákladů na rok 2024 schválený správní radou SŽ a zahrnující i částku na vyplácení motivačních odměn a rezerva na poskytování odstupného.

V lednu (23. 1.) proběhlo otevírání obálek k výběrovému řízení na pobyty KOP, do kterého se přihlásil jeden uchazeč.

Za Nedrážní podnikový výbor OSŽ vystoupila jejich předsedkyně Bc. Renata Dousková, která začala informacemi z Dopravního zdravotnictví. Na poliklinice v Praze Italská stále probíhá rozsáhlá rekonstrukce přízemních prostor, která je spojená s nově zařízeným oddělením pro magnetickou rezonanci. Termín, kdy bude ukončena tato kompletní rekonstrukce se blíží. Lékaři i nelékařský personál, který na tomto oddělení bude pracovat, se již v tuto dobu zaškoluje na jiných pracovištích.  Dopravní zdravotnictví na základě podepsané „Dohody“ s ministerstvem zdravotnictví, VZP a odbory, navýšilo mzdové prostředky pro lékaře a nelékařský personál pracující na lůžkovém oddělení.

U společnosti OHLA se již podepsal dodatek platné kolektivní smlouvy, který obsahuje navýšení odměny u zaměstnanců s platnými odbornými certifikáty na činnost, kterou můžou vykovávat mimo svoji hlavní profesi.

Dále informovala o jednání z RHSD pro zdravotnictví, které se konalo 29. ledna 2024. Jedním z bodů jednání byla informace o závažné skutečnosti týkající se naplnění „Dohody“, kterou podepsalo ministerstvo zdravotnictví, pojišťovny, Odborový svaz soc. a zdravotní péče ČR a lékařská komora a týkala se navýšení mezd lékařských a nelékařských pracovníků. Plnění této „Dohody“ je rozporuplné, přičemž velké nemocnice finance mají a menší nemocnice tuto dohodu neplní, neboť nemají dostatek prostředků z pojišťovny.

Dalším bodem bylo jednání o Novele k vytvoření zdravotně sociálních lůžek, která je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení.

Zajímavostí také je, že ministerstvo zdravotnictví si udělalo průzkum, který měl za cíl zjistit, jaké benefity zřídit pro své mladé zaměstnance (lékaře, sestry, ...), aby zlepšily personální situaci ve zdravotnictví. Prostřednictvím dotazníků bylo zjištěno, že zaměstnancům chybí například možnost mít děti v dětských skupinách či preference zkrácených úvazků u mladých lékařů.

Poslední, co se na ministerstvo zdravotnictví projednávalo, bylo téma tvorby nového obsahu „Prevence pojištěnců“, jejímž hlavním cílem je, aby sami pojištěnci se snažili zlepšit svůj zdravotní stav formou zdravého životního stylu. Odměnou by jim byly poskytnuté bonusy od zdravotních pojišťoven.

V další části jednání se Představenstvo OSŽ věnovalo problematice přípravy tzv. flexibilní novely zákoníku práce, která je v současné době diskutována v pracovní skupině zástupců vládní koalice a sociálních partnerů, tj. zaměstnavatelů a odborů. Některé prvky této připravované novely by pravděpodobně přinesly do pracovněprávních vztahů zlepšení, jiné jsou však z pohledu odborů naopak velice nežádoucí, jako například již mediálně diskutovaný návrh na zavedení možnosti dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele i bez uvedení důvodu. Předseda OSŽ proto bude odmítavé stanovisko OSŽ k této změně prezentovat také na jednání Poradního týmu tripartity pro hospodářskou politiku, který se bude v rámci projednávání návrhů expertní skupiny NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu zabývat mimo jiné i problematikou flexibilní novely zákoníku práce.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

 

 

Právě přítomno: 278 hostů a žádný gestor