Pravidelné jednání PV OSŽ při ČD (6. 3. 2024) zahájil tajemník PV Antonín Leitgeb kontrolou úkolů z minulého jednání. Předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, krátce informoval o jednání s odborovými centrálami a vedením společnosti ČD, a. s., týkající se další změny v katalogu prací od 1. 4. 2024, který sjednocuje KZAM vlakového personálu a navyšuje tarifní stupně o třídu výš, kromě zaměstnanců SC a rj u kterých bude navýšeno osobní ohodnocení. Štěpán Lev informoval rovněž o jednání dozorčí rady Českých drah, a. s., která se konala 22. února 2024. Schválen zde byl Podnikatelský plán ČD na rok 2024, který v sobě mimo jiné zahrnuje také osobní náklady na navýšení mezd podle sjednané Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2024. Schválena byla také výstavba haly pro údržbu vozidel v Chebu o rozměrech 165 m a rámcová dohoda na periodické obnovy T2 lokomotiv řady 1216, jednotek 640 a 650. Dalším bodem jednání Dozorčí rady byl Střednědobý plán ČD, a. s., který DR vzala na vědomí.

Hlavním hostem jednání Podnikového výboru byl generální ředitel Českých drah Mgr. Michal Krapinec, který se jednání PV zúčastnil spolu s členkou představenstva ČD, a. s., Mgr. Blankou Havelkovou, ředitelkou kanceláře pro lidské zdroje Ing. Bohuslavou Grabovskou a vedoucí oddělení benefitů Ing. Lucií Bauerovou. Generální ředitel Michal Krapinec ve svém vystoupení před členy PV zhodnotil činnost Českých drah, přičemž zdůraznil, že firma je ekonomicky silná a zdravá a má příznivý rating. Připomněl také některé problémy, které se ČD dotýkají, především v oblasti zpožďování dodávek ze strany výrobců nových kolejových vozidel. Podle jeho dalších slov však lze očekávat, že letošní hospodářský výsledek bude nejlepší v historii Českých drah. Generální ředitel dále reagoval na četné dotazy členů PV, týkající se ponejvíce plánovaných změn v oblasti majetku ČD, především některých budov, převážně v Praze (Masarykovo nádraží, budova polikliniky, provozní budova ČD na hlavním nádraží a další objekty). Na všechny otázky a nejasnosti z této oblasti bude reagovat na intranetu ČD tak, aby se předešlo možným nepřesnostem, nebo zkresleným informacím a obavám ze strany zaměstnanců.
Po odchodu Michala Krapince pokračovala diskuse, která se týkala především nejasností, se kterými se zaměstnanci potýkají v oblasti změn v systému nového osobního ohodnocení. Ze strany členů PV se přitom objevily námitky, že u některých zaměstnanců v důsledku nového osobního hodnocení reálně klesly mzdy. Vysvětlení podala ředitelka KNLZ Ing. Bohuslava Grabovská, která současně slíbila, že se bude zabývat konkrétními případy, které jí budou ze strany PV poskytnuty a případné zjištěné nedostatky budou napraveny. Další námitky členů PV se týkaly změn v oblasti turnusů a délky směn, které nastaly z důvodu změn v Zákoníku práce. Členka Představenstva ČD, a. s., Blanka Havelková zdůraznila, že vedení společnosti bude nadále usilovat o zmírnění dopadů v této oblasti na zaměstnance při jednáních s MD a MPSV.
Po odchodu hostů pokračoval PV informacemi ze zásadních jednání, změn v sociálním fondu a dalšími organizačními záležitostmi.
Miroslav Čáslavský


 

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor