Jednání Republikové rady seniorů OSŽ (21. 3. 2024) zahájila předsedkyně Rady Danuše Polášková, kterou všichni členové rady přivítali po její dvouměsíční nepřítomnosti, způsobené pracovní neschopností. Po projednání úvodních formalit dostala slovo Šárka Mužíková z RSK Olomouc (na úvodním snímku uprostřed), která přítomné seniory seznámila s postupem příprav na Sportovní hry OSŽ v areálu zázemí hotelu OSŽ Lesní chata v Kořenově. V souvislosti s vládním „ozdravným balíčkem“ se hry letos konají s finanční spoluúčastí zúčastněných. Dobrou zprávou pro seniory je však fakt, že Ústředí OSŽ na svém jednání schválilo finanční příspěvek na kulturní, společenské a sportovní akce seniorů ve výši 150 Kč na člena – seniora OSŽ. Podrobně tuto novinku oznámil členům rady předseda OSŽ Martin Malý.

Podle slov Martina Malého se Ústředí OSŽ rozhodlo k této podpoře na základě úspor při hospodaření OSŽ v roce 2023, které umožňuje letos vyčlenit tento příspěvek na aktivity pořádané pro seniory v ZO OSŽ. V důsledku negativního dopadu vládního „ozdravného balíčku“ na tvorbu a použití FKSP a SF totiž zaměstnavatelé na tyto aktivity v letošním roce bohužel přispívat nebudou a Ústředí OSŽ se takto snaží alespoň částečně pomoci základním organizacím v této obtížné situaci. „Jednotlivé ZV OSŽ obdrží do konce měsíce dubna z Ústředí OSŽ částku 150 Kč na každého seniora OSŽ, přičemž do konce roku nahlásí, jak byla tato částka využita,“ vysvětlil Malý. Podle jeho dalších slov budou moci ZO OSŽ tyto prostředky použít na společenské, kulturní a další akce, pořádané jednotlivými kluby seniorů OSŽ, příp. ZV OSŽ. Jak dodala Šárka Mužíková, senioři si určitě tento přístup zaslouží, neboť v době svého produktivního věku se aktivně podíleli na vybudování a údržbě veškerých zařízení OSŽ. „Mnozí z nich tak obětavě činí i v současné době,“ připomněla. K organizaci sportovních akcí v nových podmínkách pak bude třeba hledat nové cesty, doplněné finanční spoluúčastí a případnými příspěvky ze strany jednotlivých ZO OSŽ.
Předseda OSŽ dále seznámil přítomné o vývoji v oblasti důchodového zabezpečení, přičemž připustil určitý vývoj kladným směrem, kdy MPSV představilo návrh na zavedení možnosti dřívějšího odchodu do důchodu bez krácení alespoň pro pracovníky v některých nejzatíženějších profesích. Je však třeba vést další diskusi o možnostech rozšíření okruhu těchto pracovníků o další případy, kde je to podle názoru OSŽ oprávněné. Pro ty, které důchod teprve čeká, je podle slov Martina Malého výhodné také penzijní připojištění s podporou zaměstnavatele i státu. „Naspořená částka pak umožní i dřívějšího odchod do tzv. předdůchodu,“ dodal. V následné diskusi pak zodpověděl dotazy členů Rady, týkající se oslav 35. výročí OSŽ a sjezdu OSŽ v příštím roce, aktuální situaci v přestavbě hotelu OSŽ Skalka v Rájeckých Teplicích a další otázky.
Po odchodu předsedy jednání pokračovalo organizačními záležitostmi, zprávami o činnosti jednotlivých Klubů OSŽ a diskusí ke všem projednávaným problémům.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 191 hostů a žádný gestor