Dne 4. června se sešli členové Představenstva OSŽ v čele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým, který jednání řídil.

Po tradiční kontrole úkolů a schválení žádostí o přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a přiznání právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které přednesl vedoucí Sociálně-právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř, byly podány informace ze zásadních jednání.

První dostal slovo předseda PV OSŽ při ČD, a.s., Štěpán Lev, jenž stručně připomněl kroky, které OSŽ podniká v rámci požadavku Jihomoravského kraje vypravovat vlakové soupravy bez doprovodného personálu. „Z naší strany byly zaslány informační dopisy Drážnímu úřadu, Drážní inspekci, hejtmanovi a zastupitelům JMK, starostům působícím v JMK a také předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením Václavovi Krásovi,“ oznámil. Dne 29. 5. se uskutečnilo jednání zaměstnanců ČD se společností KORDIS JMK o technickém nastavení metodiky a připomínkování rizik při koordinaci dopravní obslužnosti po převzetí dopravy v JMK.

Věra Nečasová, tajemnice téhož podnikového výboru, informovala o proběhlém jednání (27. 5.) se zaměstnavatelem k vyhodnocení nového osobního ohodnocení. Po připomínkování odborovými centrálami se uskuteční společná schůzka k vyhodnocení případných úprav ve dnech 18. a 24. června. Od 1. června bude za předem určených pravidel fungovat příspěvek pro zaměstnance na DIP (dlouhodobý investiční produkt).

Jednání dozorčí rady proběhlo 22. května. České dráhy obhájily rating Baa2 ve stejné podobě jako vloni. DR se také zabývala několika veřejnými zakázkami na rámcové dohody. Dne 20. 5. byly za účasti ministra dopravy zahájeny stavební práce na hale v Chebu.

Předseda PV OSŽ ČD Cargo, a.s., Radek Nekola podal informace o otevření katalogu zaměstnání. Podařilo se rozdělit projednávání katalogu ve dvou částech, a to opravárenství a provoz.

Radek Nekola vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím ČD odstoupit od opravování lokomotiv Vectron v ČD Cargo, které bylo na tuto spolupráci připraveno. Společnost měla zaškolené lidi, byly připraveny dílny, opravny i koleje a společnost ČD se rozhodla, že si budou Vectrony opravovat sami.

Dále přidal bližší informace o pracovní cestě do Berlína, kde se uskuteční jednání řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství železniční sekce ETF, na kterém bude první místopředseda přítomen.

Výjezdní jednání podnikového výboru na Slovensko proběhne 17.–20. června, kam byli členové PV pozváni od PV OZŽ ZSSK Cargo.

Za PV OSŽ SŽ, s. o., vystoupil tajemník podnikového výboru Miroslav Maincl s informacemi z jednání odborových centrál z 20. května (OTEVŘÍT).

Správa železnic nově nabízí úrazové pojištění pro zaměstnance pohybující se v kolejišti. Jedinou podmínkou uzavření smlouvy je potvrzení v portálu STKR, že zaměstnanec s tím souhlasí, a to bez jakékoliv finanční spoluúčasti.

Na Podnikovém výboru Správy železnic, které proběhlo 23. května, bylo vypracováno na základě připomínek usnesení s návrhem změny čerpání z FKSP a posléze zasláno zaměstnavateli a ostatním odborovým centrálám, aby se případné změny mohly projednat na dalším jednání se zaměstnavatelem, které proběhne 18. června.

Poslední vystupující s informacemi ze zásadních jednání byla předsedkyně Nedrážního republikového výboru Bc. Renata Dousková, která seznámila přítomné s čerstvými informacemi z jednání NeRV ze dne 28. května.

CZ LOKO, a.s., v Jihlavě otevřelo v rámci dne dětí 1. června brány svého pracoviště – provozní haly a představilo nové lokomotivy a jejich výrobu.

U Dopravního zdravotnictví byly navýšeny mzdy což vedlo k vyšší spokojenosti zaměstnanců.

Předsedkyně dále informovala o schůzce se zaměstnanci Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku, kteří měli zájem založit ZO pod OSŽ. Zatím je tato záležitost v jednání. Předsedkyně NeRV nechce, aby se zopakovala situace z Františkových lázní, kde se vytvořila nová základní organizace, která po třech měsících zanikla na základě nepříznivého přístupu zaměstnavatele.

Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý informoval o návštěvě dánských kolegů v centrále OSŽ 28. května, při které se porovnávaly zkušenosti z odborové praxe v ČR a v Dánsku – např. diskuse o výši daně ze mzdy a odvodů (v Dánsku u průměrných mezd je daň z příjmu ve výši cca 50 % mzdy) odchodu do důchodu (ten mají v současnosti cca v sedmdesáti letech a bude se ještě dále posouvat), konstrukci penze (mají podobnou kombinaci státní penze a penzijního připojištění). Zajímavá byla například informace o tom, že za odpracované odpolední a noční směny mají v Dánsku navýšenou dovolenou, jako určitou formu kompenzace za narušení normálního životního rytmu.

A právě tato myšlenka kompenzace formou navýšení dovolené by se podle předsedy OSŽ mohla obdobně aplikovat také v kolektivním vyjednávání v prostředí české železnice, a to tím způsobem, že by se do kolektivních smluv zapracovala ustanovení, ze kterých by vyplýval nárok na další dovolenou za hodiny, které se zaměstnancům nepočítají do pracovního výkonu při přerušení práce v rámci tzv. dělených směn. Ačkoliv v tomto čase zaměstnanci nevykonávají práci, jsou z pracovních důvodů mimo domov, což nad rámec standardní pracovní doby narušuje jejich osobní život. Taková další dovolená by potom vedle stávajících příplatků za dělenou směnu mohla být další vhodnou formou kompenzace za tuto časovou ztrátu, což by mohlo také napomoci zatraktivnění těchto zaměstnání např. i pro zaměstnance s malými dětmi spod.

Dalším použitelným prvkem z dánské praxe by také byla možnost většího navýšení příspěvku zaměstnavatelů na penzijní připojištění (v Dánsku ji zaměstnavatelé na železnici poskytují ve výši cca 10% mzdy), což by zase pomohlo snadněji naspořit prostředky na možný odchod do předdůchodu nebo na přilepšení ke státní penzi, jejichž výše se bude v případě schválení vládní důchodové reformy v poměru k průměrné mzdě postupně snižovat.

K těmto tématům se na jednání představenstva následně rozproudila živá diskuse s tím závěrem, že bude vhodné před zahájením kolektivního vyjednávání na příští rok opět svolat porady kolektivních vyjednavačů OSŽ za účelem koordinace postupu při prosazování podobných nových prvků do kolektivních smluv jednotlivých zaměstnavatelů v působnosti OSŽ.

Během jednání představenstva byly rovněž schváleny termíny vícedenních vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2024, a to v hotelu Lesní chata v Kořenově a v RS Prudká u Tišnova, které budou předloženy na příštím jednání Ústředí OSŽ spolu s vyhodnocením I. pololetí letošního roku.

Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, předložil návrh na podporu snahy soustředit finanční prostředky na opravu parní lokomotivy „Šlechtična“. Cílem sbírky je snaha o uvedení lokomotivy 475.179 do provozního stavu. Tuto sbírku realizuje nadace Okřídlené kolo a České dráhy, a.s. Bližší informace budou včas zveřejněny ve čtrnáctideníku Obzor a také na webových stránkách OSŽ.

V měsíci srpnu proběhne mezinárodní mistrovství USIC v orientačním běhu ve Švýcarsku a také regionální mistrovství USIC ve stolním tenise v Německu, kterých se zúčastní i čeští reprezentanti. 

Závěrem jednání dostal slovo opět Martin Vavrečka, kdy představil prezentaci ohledně rekonstrukce terasy v Hotelu Ostrý a rekonstrukci wellness na Lesní chatě v Kořenově. Představenstvo OSŽ se také zabývalo návrhem rekonstrukce apartmánového domu Orion v Řecku, který bude předložen k projednání a rozhodnutí na nejbližším jednání Ústředí OSŽ.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

  

 

Právě přítomno: 171 hostů a žádný gestor