Poslední letošní jednání členů Ústředí OSŽ zahájil 13. prosince předseda OSŽ Mgr. Martin Malý tradiční kontrolou úkolů.

Poté již Informace a vyhodnocení o vzdělávání funkcionářů OSŽ v roce 2023 a záměry vzdělávání v I. pololetí roku 2024 přednesl vedoucí sociálně-právního oddělení OSŽ-Ustředí JUDr. Petr Večeř. Termíny na rok 2024 byly na ústředí schváleny a v nejbližší době budou zveřejněny.

Poslední jednání letošního roku u PV OSŽ ČD Cargo zahájil 7. prosince v dopoledních hodinách předseda podnikového výboru Radek Nekola. Hned v úvodu se vrátil k minulému jednání, kde byli členové PV seznámeni s novým projektem ČD Cargo, kdy se šest organizačních jednotek sloučí pouze do tří. Vzhledem k tomu, že tento krok zasáhne i do odborových organizací, je zapotřebí projednat a doladit rozsáhlý materiál.

Poslední jednání PV OSŽ Českých drah v tomto roce (7. 12. 2023) se neslo ve znamení čerstvě podepsané kolektivní smlouvy ČD, a. s. Jak připomněl předseda PV Štěpán Lev, kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 2. října 2023 návrhem zaměstnavatele, který byl pro OSŽ naprosto nepřijatelný (zrušení KOP, nulový nárůst mezd, zrušení pěti dnů dodatkového volna, drastické změny v osobním ohodnocení). Vyjednávání se tak neslo ve znamení úporné snahy odborů o přijatelný kompromis. „Mohu říci, že celé vyjednávání bylo velice vyčerpávající a neobyčejně náročné. Nakonec se však podařilo najít společnou dohodu, i když ze strany odborů byly v některých bodech KS představy poněkud odlišné,“ konstatoval Lev. Jak dále dodal, poděkování náleží všem členům vyjednávacího týmu, jakož i všem členům PV, kteří se na vyjednávání tak, či onak podíleli.

Poslední letošní Představenstvo OSŽ včele s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým se sešlo 4. prosince tradičně v Domě Bohemika v Praze. Během jednání došlo na kontrolu plněných úkolů a také na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ. Dále byly schváleny termíny školení na PC v první polovině příštího roku. O průběhu drobných opravných pracích na Lesní chatě v Kořenově během zimního období informoval místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka.

Republiková rada seniorů OSŽ jednala 30. 11. 2023, a na svém jednání přivítala několik hostů, kteří členům rady sdělili aktuální informace z dění v OSŽ. Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka spolu s vedoucím Mezinárodního oddělení OSŽ Ondřejem Šmehlíkem popsal současnou situaci, týkající se rekreačních zařízení OSŽ. Přiblížil přednosti i nedostatky jednotlivých rekreačních zařízení a nastínil jejich výhled do budoucna. Nejvíce se přitom věnoval přestavbě hotelu Skalka v Rájeckých Teplicích, která by měla být dokončena v roce 2028. Věnoval se také hotelu Orion v řecké Leptokárii, který pomalu stárne a je nutné rovněž uvažovat o jeho další budoucnosti. Potvrdil, že veškerá rekreační zařízení OSŽ budou i nadále sloužit členům OSŽ, kteří budou moci jejich služby využívat za dotované ceny.

Listopadové jednání Ústředí OSŽ se konalo 22. listopadu v domě Bohemika a jako již tradičně jej zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který po kontrole úkolů předal slovo vedoucímu oddělení BOZP OSŽ-Ú JUDr. Petru Kožmínovi, LL.M., MBA, který informoval o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2023. Svazovými inspektory bylo provedeno celkem 190 kontrol nad organizací a prováděním prověrek BOZP, přičemž závažnější nedostatky nebyly zjištěny.

Dne 16. listopadu zahájil předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD Cargo, a.s., Radek Nekola pravidelné jednání, ve kterém úvodem poděkoval za účast u voleb do dozorčí rady společnosti a poblahopřál zvoleným kandidátům za OSŽ Bc. Martě Urbancové a Petru Doležalovi k vítězství v těchto volbách. Popřál jim hodně sil, které budou při hájení zájmů zaměstnanců potřebovat, neboť doba není ani trochu jednoduchá.

Na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, které se konalo 8. listopadu v sídle OSŽ, byla hlavním tématem diskuse o probíhajícím kolektivním vyjednávání. Jednání PV se jako hosté zúčastnily členka představenstva ČD Blanka Havelková a vedoucí skupiny benefitů Lucie Bauerová. Zástupkyně zaměstnavatele vysvětlily členům PV záměry podniku, týkající se možností k navýšení mezd, délky dovolené a kondičních ozdravných pobytů. Tyto tři body jsou pro kolektivní vyjednavače OSŽ prioritní. Nejvíce dotazů od přítomných členů PV na toto téma se týkalo převodu zaměstnanců do smluvních mezd, posunutí některých profesních skupin zaměstnanců v katalogu prací a s tím spojované kolektivní vyjednávání.

Dne 7. listopadu se sešli členové představenstva v sídle Odborového sdružení železničářů v Domě Bohemika v Praze na jednání, které zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý tradiční kontrolou úkolů. Poté přednesl vedoucí sociálně–právního oddělení OSŽ-Ústředí JUDr. Petr Večeř žádosti na přiznání dávek z Podpůrného fondu OSŽ a žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem, které byly schváleny.

Hned po úvodním přivítání předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek omluvil neúčast zástupců zaměstnavatele.

Poté dostal slovo předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který se podrobněji věnoval předpokládaným dopadům schváleného úsporného balíčku jak na firmy, tak na zaměstnance a odbory. Informativně sdělil některé body z připravované změny Zákoníku práce, u zaměstnaneckých jízdních výhod zmínil dohodu s MD, která zahrnuje i valorizaci cen vzhledem k inflaci a vypořádání u nově vysoutěžených tratí. V závěru svého příspěvku zmínil stav příprav na rekonstrukci RZ Skalka v Rájeckých Teplicích. Zmínil jednání Ú-OSŽ, kde byl hostem i předseda ASO Bohumír Dufek. Podrobněji článek z Ú-OSŽ zde.

Dne 16. října se členové ústředí sešli v Kořenově na Lesní chatě, kde se konalo výjezdní jednání. Předseda OSŽ Mgr. Martin Malý během kontroly úkolů oznámil, že byl v pátek 13. října poslaneckou sněmovnou parlamentu schválen vládní návrh ozdravného balíčku veřejných financí pouze s dílčími úpravami. Takto schválený návrh ještě musí projít senátem a schválením prezidenta České republiky, což stále ještě dává prostor pro nějaké další úpravy. Dále byly ústředím OSŽ schváleny termíny jednání na rok 2024 včetně jejich základní obsahové náplně.

Republiková rada seniorů OSŽ na svém jednání 16. října 2023 přivítala jako hosty Vladislava Vokouna a ředitelku cestovní kanceláře ČD travel Blanku Jíšovou. Vladislav Vokoun seznámil členy rady s aktuální situací v oblasti tzv. ozdravného balíčku vlády, který se dotkne mimo jiné také tvorby sociálních fondů, z nichž zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci čerpají mj. příspěvky na rekreace, kulturní a sportovní činnost a další benefity pro zaměstnance podniků. Návrh vlády v tomto směru počítá s polovičním přídělem do sociálního fondu, resp. FKSP oproti dnešnímu stavu, přičemž z něj nově bude povinnost 50 % prostředků vyčlenit na penzijní připojištění. Logicky z toho vyplývá, že se toto omezení dotkne mimo jiné také příspěvků na rekreaci, na sportovní podniky, či společenské akce. Jak připomenul Vladislav Vokoun, pokud se týká seniorů, OSŽ dle jeho informací usiluje o to, aby se z důvodu omezení finančních prostředků na tuto skupinu nezapomnělo.

Právě přítomno: 242 hostů a žádný gestor