Představenstvo OSŽ se sešlo na svém jednání 6. června 2023 za řízení předsedy OSŽ Martina Malého. Po úvodní kontrole plnění úkolů z minulého jednání vystoupili jednotliví místopředsedové OSŽ s informacemi ze zásadních jednání, která v uplynulém období proběhla. Na všech těchto jednáních se jako červená nit vinuly obavy, reagující na tzv. „ozdravný balíček“ vlády, který v současné době probíhá připomínkovým řízením ze strany odborů i zaměstnavatelů. Jak v této souvislosti upozornil Radek Nekola, největším zádrhelem se pro OSŽ jeví návrh vlády na zrušení či omezení benefitů, které jsou v rámci OSŽ zakotveny v sociálních fondech a FKSP jednotlivých drážních i nedrážních podniků. Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse v závěru jednání Představenstva.

Dne 16. května proběhlo v domě Bohemika jednání Ústředí OSŽ v čele s předsedou Mgr. Martinem Malým, který po zahájení a tradiční kontrole úkolů vyzval místopředsedy k obvyklému kolečku informací ze zásadních jednání.

První shrnul informace z jednaní podnikového výboru předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev (OTEVŘÍT). Nově se zmínil o jednání dne 15. května na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterého se zúčastnil spolu s Radkem Nekolou, předsedou PV OSŽ ČD Cargo, a také Petrem Štěpánkem, předsedou PV OSŽ Správy železnic. MŠMT velice rychle zareagovalo na zaslaný společný dopis PV OSŽ a při konstruktivní debatě jsme navázali spolupráci při tvorbě učebních oborů v oblasti dopravy, kdy zatím je jen obor železničář, který neodpovídá současným požadavkům na trhu práce. MŠMT vítá zprostředkovanou spolupráci s jednotlivými zaměstnavateli a OSŽ. Další možností a posunem v rozšíření potencionálních zaměstnanců je také doplnění si vzdělání prostřednictvím nezávislého a kvalifikovaného arbitra, doplnil informace Radek Nekola. Petr Štěpánek zdůraznil, že je také potřeba se u stávajících učňovských či maturitních oborů směřovat na oblast dopravy, jako jsou například elektrikáři, zámečníci, mechanici apod.

Třídenní výjezdní zasedání členů Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ proběhlo ve dnech 15. – 17. května 2023 v areálu rekreačního zařízení Železničář v Potštejně na Ústeckoorlicku. Toto zařízení je v majetku ZO OSŽ žst. Olomouc hl. n. a letos se zde budou konat v pořadí již šesté seniorské hry OSŽ. Dosavadní místo dosud konaných her – hotel Skalka v Rajeckých Teplicích je totiž t. č. v rekonstrukci.

Dne 10. 5. 2023 zasedal Podnikový výbor ČD Cargo v sídle OSŽ, tentokrát bez zástupců zaměstnavatele. Jednání řídil předseda PV Radek Nekola a zaznělo zde plno důležitých témat, která se dotýkají všech našich zaměstnanců a členů. Hlavními body programu byly navrhované změny důchodové reformy, volby z řad zaměstnanců do dozorčí rady a stav členské základny.

Důchodová reforma byla jedním z nejvíce diskutovaných témat. Odbory mají za cíl hájit práva a zájmy svých členů, a proto byly navrhované změny pečlivě posuzovány. Především hranice odchodu do důchodu, výše důchodu, délka doby pojištění a metodika určení nejvíce zatížených profesí v ČDC. Kategorizace prací se obvykle provádí podle jejich náročnosti, zodpovědnosti a pracovního prostředí. Všechny tyto vlivy mají zásadní dopad na zdraví zaměstnanců. Budeme proto prosazovat, aby co nejvíce lidí mohlo odcházet do předčasného důchodu bez krácení vyplácené výše.

Hlavními hosty květnového jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD (10. 5. 2023) byli předseda OSŽ Martin Malý, který přiblížil jednání tripartity a informace z ministerstva dopravy, a odborná referentka Sociálně-právního oddělení OSŽ-Ú Alena Šimáčková, která vysvětlila záležitosti, týkající se datových schránek. S metodikou určování náročných profesí, jejíž návrh OSŽ zpracovává, seznámil členy PV Vladislav Vokoun (na úvodním snímku). Na programu byly také informace z jednání železničních odborových svazů v Evropě, sdružených v ETF, které se uskutečnilo v Bruselu. Tohoto jednání se zúčastnil předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev, tajemník PV Antonín Leitgeb a člen PV Martin Janeček.

Hned druhý den po Svátku práce se sešli členové představenstva OSŽ v jejich sídle v Praze v Domě Bohemika včele s předsedou Mgr. Martinem Malým, který jednání zahájil jako již tradičně kontrolou úkolů.

Hned poté předal slovo místopředsedovi OSŽ a předsedovi PV OSŽ při ČD, a.s. Štěpánu Lvovi, který se spolu s tajemníky PV OSŽ při ČD, a.s. Věrou Nečasovou a Antonínem Leitgebem účastnili minulý týden společného jednání s PV OZŽ při ZSSK na Slovensku (OTEVŘÍT). Štěpán Lev zmínil, že i u „sousedů“ řeší stejné problémy jako my, a to hlavně s chybějícím personálem a také s vyšším věkovým průměrem u stávajících zaměstnanců. Minulý rok využilo vlaky Českých drah 157 milionů zákazníků. Skupina ČD  je po dvou letech opět v zisku, ale také se zvýšilo zadlužení. ČD masivně investují do nového vozidlového parku.

Ve středu 19. dubna se v Praze v Domě Bohemika konalo Ústředí OSŽ. Jednání řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V úvodu proběhla kontrola úkolů, kterou jsou buď plněny průběžně nebo byly splněny

Vytipovat je možno, že se pracuje na podkladech pro Zprávu o stavu členské základny, projednán byl návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí 2023 (školení na PC) a bylo vyhodnoceno provádění kontrolní činnosti svazovými instruktory BOZP OSŽ-Ú na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s právními a ostatními předpisy BOZP a v souladu se Stanovami a Programem OSŽ s cílem důsledné a účinné obhajoby zájmů členů OSŽ.

Hlavním hostem dubnového (20. 4. 2023) jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ byl I. místopředseda OSŽ Radek Nekola. Ve svém vystoupení podal přítomným členům Rady aktuální informace o pokračující digitalizaci dat OSŽ. Jak Radek Nekola zdůraznil, v této aplikaci, dostupné i na mobilních telefonech, jsou uvedeny všechny důležité informace o členské základně OSŽ, včetně seniorů. Tato nová aplikace zjednoduší a zrychlí především komunikaci mezi členskou základnou a vedením OSŽ, což nepochybně přispěje k přehlednosti, jakož i ke snazšímu odhalení rezerv v práci všech složek OSŽ. Členové Rady vyjádřili této novince podporu a ocenili práci, kterou jejímu vytváření OSŽ, jmenovitě Marta Urbancová, věnuje.

Dubnový PV OSŽ při Správě železnic zahájil a celé jednání řídil jeho předseda Petr Štěpánek. V úvodu předal slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému, kterého čekalo další jednání na Valné hromadě ČD CK Travel. Předseda OSŽ ve svém vystoupení nejprve shrnul dosavadní kroky vlády a sociálních partnerů v oblasti mediálně a intenzivně diskutované důchodové reformy. Zdůraznil, že vláda dosud nepředložila k projednání žádný ucelený materiál k této reformě, ale místo toho dosud pouze někteří ministři či poradci prezentují své pohledy a představy o směřování připravované reformy. Připomněl také, že předseda vlády na posledním plenárním jednání Tripartity jasně deklaroval, že jakmile bude vláda mít nějaký kompletní návrh reformy připravený, předloží jej sociálním partnerům v rámci Tripartity k projednání. Toto se však dosud nestalo.

Dubnové jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. (12. 4. v sídle OSŽ) bylo zahájeno tajemníkem Antonínem Leitgebem, který předem avizoval, že jednání bude delší z důvodu účasti pozvaných hostů. Jednání se zúčastnili tři členové Představenstva ČD, kteří byli pozváni na základě celkové situace týkající se ztráty výkonů. Úvodem jednání vystoupil předseda PV Štěpán Lev, který přiblížil poslední vývoj v oblasti připravovaného zavedení elektronických stravenek a dotovaných rekreací ze Sociálního fondu ČD, kde i přes navýšení finančních prostředků bylo čerpání velmi rychlé. Dále informoval o připravovaných změnách systému odměňování na ČD a obsazení pracovních skupin. Z oblasti opravárenství informace doplnila Věra Nečasová.

Dvaadvacet seniorů - zástupců třinácti klubů seniorů OSŽ, působících v rámci Moravskoslezského kraje - se sešlo v úterý 11. dubna 2023 v zasedací místnosti ZV OSŽ v železniční stanici Ostrava hl. n. Průběh zasedání řídila předsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ Danuše Polášková, která v úvodu poděkovala všem přítomným za jejich snahu a obětavost, kterou věnují dění v OSŽ a práci pro seniory. Přivítala také Helenu Čiklovou (na úvodním snímku), dlouholetou předsedkyni klubu seniorů v železniční stanici Ostrava (24 let ve Výboru seniorů, z toho 18 let předsedkyně klubu), která se po dvouleté přestávce, během níž se starala o nemocného manžela, znovu vrátila k práci v OSŽ a v současné době je nápomocná v SeniorPoint v Ostravě Přívoze.

Dnes (6. dubna 2023) byla ve společnosti ČD Cargo podepsána 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy. Došlo k dohodě o navýšení hodnoty stravenek a stravného. Dále byl projednán prozatímní rozpočet Sociálního fondu a příděl pro jednotlivé JOS.

Bc. Marta Urbancová
Tajemnice PV OSŽ při ČD Cargo, a.s.

Právě přítomno: 322 hostů a žádný gestor