První dubnové jednání vrcholných orgánů Odborového sdružení železničářů připadlo na 4. dubna a proběhlo tradičně v sídle OSŽ v Domě Bohemika. Zahájil a řídil ho předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Po tradiční kontrole úkolů, kdy vše probíhá podle plánu, se přešlo k informacím ze zásadních jednání. Jako prvnímu předal Martin Malý slovo předsedovi Podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s. Štěpánu Lvovi. Důležitou informací z minulého týdne byla zpráva o ztrátě výkonů v Jihomoravském kraji.

Společné memorandum podnikových výborů OSŽ

  • Podnikové výbory Odborového sdružení železničářů Správy železnic, s.o., České dráhy, a.s. a České dráhy Cargo, a.s., se zabývaly neutěšenou situací týkající se věkové struktury zaměstnanců na železnici, která může vést do budoucna k nedostatku zaměstnanců potřebných pro bezpečnost a udržitelnost železniční dopravy v České republice.

Při čtvrtečním setkání (23. 3. 2023) všech tří železničních společností došlo i na samostatná jednání každé firmy zvlášť. Podnikový výbor ČD, a.s. řídil jejich předseda Štěpán Lev. Jednání se zúčastnila personální ředitelka GŘ ČD a členka představenstva ČD Mgr. Blanka Havelková.

Dne 22. března v sídle OSŽ v domě Bohemika zahájil Mgr. Martin Malý jednání Ústředí OSŽ. Po úvodní kontrole úkolů, která dopadla na výbornou, předal slovo místopředsedům, kteří převážně zmínili informace uvedené již v článku z představenstva.

Pravidelné jednání Republikové rady seniorů OSŽ se konalo ve čtvrtek 23. března v sídle OSŽ v Praze. Předsedkyně Rady Danuše Polášková přivítala hosty jednání, kterými byli místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková a člen Dozorčí rady ČD Vladislav Vokoun. Oba informovali členy Rady o aktuálních událostech na železnici i mimo ni, jakož i o dění v OSŽ. Zodpověděli rovněž řadu dotazů, týkajících se života seniorů a převzali také řadu podnětů ze strany členů Rady ohledně jejich zkušeností ze života základních organizací OSŽ, především pak problematiky klubů seniorů.

Úterní jednání Představenstva OSŽ zahájil předseda Mgr. MartinMalý klasickou kontrolou úkolů. Dále se z organizačních důvodů přešlo na projednání a schválení rozpočtu na rok 2023, který bude předložen na Ústředí OSŽ. Hospodářský výsledek za minulý rok vyšel v plusových číslech, a i na letošní rok se s touto skutečností počítá.

Na své jednání 23. února 2023 si Republiková rada seniorů OSŽ pozvala několik hostů, mezi nimi také Martina Malého a Vladislava Vokouna (na úvodním snímku). Po úvodních formalitách se jako první ujal slova předseda PV ČD Štěpán Lev. Seznámil členy rady se současnou situací na Českých drahách a s výhledem do roku 2023. Zdůraznil zejména skutečnost, že v souladu s kolektivní smlouvou dojde zřejmě k vyjednávání se zaměstnavatelem ohledně tzv inflační doložky.

- OSŽ je proti prodlužování věkové hranice odchodu do důchodu

- OSŽ zaslalo dopis ministru práce a sociálních věcí ve věci umožnění dřívějšího odchodu do důchodu pro náročná povolání na železnici - OTEVŘÍT

- OSŽ podporuje usnesení Rady seniorů ČR, které nesouhlasí s vládním návrhem úpravy valorizačního mechanismu penzí - OTEVŘÍT

- OSŽ nesouhlasí se způsobem, jakým členové vlády v médiích informují o přípravě důchodové reformy. Neúplné informace o dosud nedokončeném návrhu reformy zbytečně vyvolávají negativní reakce ve společnosti

Na úvod předseda PV OSŽ SŽ Petr Štěpánek, který celé jednání řídil, omluvil předsedu OSŽ Mgr. Malého, ale také zástupce zaměstnavatele. V části věnované informacím z jednání OSŽ Petr Štěpánek shrnul se svými tajemníky podrobně jednání Ú-OSŽ, které se konalo 22. 2. 2023. Podrobnosti vyjdou v samostatném článku z Ú-OSŽ včetně dopisu OSŽ schváleného na ústředí, který je adresován ministrům Jurečkovi (MPSV), Kupkovi (MD), ale také ředitelům tří největších železničních podniků. Každopádně diskuze kolem plánované důchodové „reformy“ byla velmi obsáhlá a zajímavá.

Únorové jednání PV OSŽ při ČD Cargo proběhlo ve čtvrtek 16. února opět v domě Bohemika – v sídle OSŽ. Účastníky přivítala tajemnice podnikového výboru Bc. Marta Urbancová, poté zahájil předseda a současně první místopředseda OSŽ Radek Nekola jednání informacemi o poradě z přecházejícího dne tj. 15. února ohledně interních norem, které souvisejí s provozováním drážní dopravy a s certifikací SSC.

Hosty jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., které se konalo 8. února v sídle OSŽ v Praze, byli zástupci personálního oddělení GŘ ČD a spolu s nimi i náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Ing. Jiří Ješeta (na úvodním snímku uprostřed). Ten podal členům PV informace o situaci, týkající se aktuálního stavu v osobní dopravě, kde je podle jeho slov nejsložitější situace v oblasti zaměstnanosti, která se odráží i ve zpomalení údržby osobních vozů. V současné době totiž Českým drahám chybí stovky zaměstnanců např. opraváři kolejových vozidel, posunovači, elektromechanici, vlakové čety, strojvedoucí a jiné.

Únorové jednání představenstva (7. 2. 2023) zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů. Mezi nimi byla informace o projektu webové aplikace pro organizaci železničního sportu RailSport, kterou přednesl Ing. Ondřej Šmehlík. Spuštění do provozu je již na spadnutí. Testovací provoz bude zahájen v březnu letošního roku.

Právě přítomno: 360 hostů a žádný gestor