V šestý den posledního měsíce letošního roku se konalo v Praze v domě Bohemika jednání Představenstva Odborového sdružení železničářů. Zasedání řídil 1. místopředseda OSŽ Radek Nekola.  Na programu byla kontrola plnění úkolů, informace ze zásadních jednání, přiznání dávek z Podpůrného fondu a přiznání právní pomoci v zastoupení před soudem.

Již jsme Vás několikrát informovali o přerušení provozu hotelu Skalka, z důvodu příprav realizace investiční akce přestavby tohoto objektu, s plánovaným dokončením v roce 2028. S tímto záměrem úzce souvisí ukončenírealizace kondičních ozdravných pobytů a ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024, které budou využity pro přípravu výše uvedeného záměru. 

Pravidelné listopadové zasedání Podnikového výboru při Správě železnic se konalo 24. 11. 2022 v pravidelném čase a na obvyklém místě, tedy v sídle Ústředí OSŽ na Bohemice. Po uvítání předal předseda PV Petr Štěpánek, který jednání řídil, slovo předsedovi OSŽ Mgr. Martinu Malému. Ten v krátkosti shrnul proběhlá jednání, kterých se zúčastnil a nastínil projednávaná témata. Jedná se především o připravovanou důchodovou reformu, kde má OSŽ v záměru zvýšit počet profesí s nárokem na dřívější odchod do penze.

V plném počtu se ve středu 23. 11. 2022 sešli v sídle OSŽ v Praze členové Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ na svém listopadovém jednání. Prvním hostem jednání byl místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic Petr Štěpánek (na úvodním snímku). Ten seznámil členy rady s průběhem kolektivního vyjednávání na Správě železnic, která byla po menších průtazích podepsána 16. 11., kdy připojil podpis zástupce poslední OC ADP. Přiblížil rovněž jednání o zásadách FKSP a novinkách v tomto fondu.

Jednání Ústředí, které se konalo 16. listopadu, zahájil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý kontrolou úkolů, mezi které patřila také informace, že proběhlo jednání týkající se přípravy smlouvy o smlouvě budoucí ohledně přestavby rekreačního objektu Skalka v Rajeckých Teplicích, dále že došlo k nákupu třetí série státních dluhopisů ČR, které budou zajišťovat pravidelný příjem do rozpočtů OSŽ v letech  2023, 24 a 25. K tématu věkové struktury členů OSŽ bylo po diskusi rozhodnuto a odhlasováno, že do příštího jednání zašlou členové Ústředí předsedovi OSŽ elektronicky podněty, jak zefektivnit práci v základních organizacích, zatraktivnit nábor mladých členů do odborových organizací nebo návrhy na jakékoliv jiné systémové zlepšení fungování OSŽ. Tyto podněty potom budou předloženy nově vytvořené pracovní skupině, aby s návrhy pracovala a pokusila se na jejich základě navrhnout Ústředí OSŽ nějaká konkrétní opatření ke zlepšení fungování OSŽ. Pracovní skupina byla sestavena ze členů Ústředí OSŽ takto (abecedně):  Petr Dvořák, Stanislav Hlouch, Pavel Lněnička, Bc. Blanka Lomnančíková, Mgr. Martin Malý, Věra Nečasová a Tomáš Šlachta.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se v domě Bohemika sešli ke dvoustrannému jednání zástupci Chorvatského odborového svazu železničářů SŽH (Syndikát želejezničara hrvatske) Zoran Maršić, předseda SŽH, Zdenko Šarčević, Franjo Jularić,Želimir Halić – místopředsedové SŽH   a vedení OSŽ (Mgr. Malý, předseda OSŽ a místopředsedové OSŽ Radek Nekola, Štěpán Lev, Petr Štěpánek, Bc. Renata Dousková).

V zasedací síni ostravského hlavního nádraží se ve čtvrtek 10. listopadu sešli předsedové Klubů seniorů z Moravskoslezského kraje, aby si vyslechli aktuální informace jak z oblasti železnice, tak z dění v OSŽ, především z pohledu seniorů. Více než třicet přítomných přivítala předsedkyně Republikové rady seniorů OSŽ Danuše Polášková. Jako host tohoto setkání byl přítomen předseda OSŽ Martin Malý, který vystoupil v úvodu a seznámil seniory se situací v OSŽ a na železnici. Vysvětlil také aktuální otázky, týkající se prolongací zaměstnaneckého jízdného, situace ohledně zvýšených cen energie a záležitostí, týkajících se modernizace rekreačních zařízení v majetku OSŽ.

V úvodu jednání podnikového výboru OSŽ ČD, které se konalo 9. listopadu v Praze, vystoupil předseda OSŽ Martin Malý s aktuální informací, týkající se prolongačních poplatků u režijního jízdného ČD. Na jednání se zástupci Ministerstva dopravy předcházející den (8. 11.) bylo po dlouhé diskusi dohodnuto, že zvyšování prolongačních poplatků bude nadále probíhat, obdobně jako u cen jízdného jednotného státního tarifu One Ticket, v závislosti na růstu inflace, přičemž v každém roce bude tento poplatek zvýšen na základě dohodnutého valorizačního vzorce. Ministerstvo tak v podstatě vyšlo vstříc požadavkům odborů, které nesouhlasily s původně navrženým jednorázovým zvýšením prolongačních poplatků o 100%.

V sídle OSŽ domu Bohemika se dne 3. listopadu uskutečnilo jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s., které v úvodu zahájila tajemnice podnikového výboru Bc. Marta Urbancová. Ta  především nastínila informace z jednání dozorčí rady, která proběhla 27. října.

Poslední den v říjnu se konalo výjezdní jednání představenstva OSŽ, a to v rekreačním objektu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích na Slovensku. Stěžejní téma jednání bylo ukončení realizace kondičních ozdravných pobytů a ukončení ostatních činností v tomto zařízení na rok 2023–2024 s možností využití tohoto období jako přípravné fáze realizace rekonstrukce celého komplexu s plánovaným dokončením v průběhu roku 2028. Na jednání byla jako host přizvána ředitelka hotelu Emília Duračinská, která přednesla analýzu ekonomických výsledků roku 2022 a predikci vývoje, ekonomiky v případném provozu na rok 2023. Na základě seznámení se se všemi ekonomickými aspekty které souvisí s poklesem tržeb v souvislosti s nerealizováním KOP pro Správu Železnic a nárůstu nákladů nejen v oblasti energií představenstvo OSŽ vyslovilo souhlas s kroky představenstva akciové společnosti OSŽ Slovakia, a.s., o ukončení provozu hotelu Skalka již v roce 2023.

Poprvé po sjezdu OSŽ, v novém formátu, se uskutečnilo 2. 11. 2022 setkání členů ZO z řad zaměstnanců Správy železnic s vrcholnými zástupci OSŽ a zaměstnavatelem SŽ. V krásných prostorách Autoklubu ČR se sešlo téměř 100 delegovaných zástupců jednotlivých ZO OSŽ. Aktiv zástupců zaměstnanců SŽ se zaměstnavatelem by měl sloužit k přenosu informací od funkcionářů PV OSŽ SŽ, zaměstnavatele na členskou základnu a opačným směrem.

Kromě tří omluvených členů se na pravidelném jednání sešla Republiková rada seniorů OSŽ v úterý 25. října 2022 v sídle OSŽ v Praze. Říjnové jednání rady bylo třídenní, druhý a třetí den byl věnován celodenní procházce Prahou, umocněné plavbou parníkem po Vltavě, a návštěvou České národní banky (ČNB), spojené s její komentovanou prohlídkou. Bližší informace o této akci popsal člen RRS Jaroslav Zbranek v reportáži, která je součástí tohoto článku.

Právě přítomno: 196 hostů a žádný gestor